پرسشنامه رضایت بازیکنان

دانلود پرسشنامه رضایت بازیکنان از مربی دارای روایی و پایایی و منبع استاندارد

هدف: بررسی رضایتمندی بازیکنان از مربی

ابعاد: رضایت مشتری، شفاهی و گفتاری، بازخور و وفاداری

تعداد سوالات: ۹ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

روایی و پایایی : دارد

منبع شناسی و تفسیر : دارد

تعریف مفهومی پرسشنامه رضایت بازیکنان

رضایت بازیکنان و ورزشکاران از مربی در فضای مدیریت ورزشی قابل تعریف است. رضایت بازیکنان میزان انطباق انتظارات بازیکنان از مربی با عملکرد حرفه‌ای مربی را نشان می‌دهد. چقدر مربی توانسته است که انتظارات بازیکنان را برآورده سازد. رفتار مربی شامل ارتباط شفای و گفتاری مربی و بازخور و وفاداری کارکنان قابل ردیابی است. رضایتمندی بازیکنان از مربی را براساس عملکرد موردانتظار و ادراک‌شده مربی می‌توان ردیابی کرد. در مدیریت ورزشی سنجش میزان رضایتمندی بازیکنان یک تیم از مربی یکی از عناصر کلیدی در موفقیت عملکرد گروهی بازیکنان تیم است.

خشنودی و رضایت بازیکنان عامل مهمی در پیشگویی و درک رفتار یک مجموعه ورزشی است. بررسی این مقوله به سرپرستان در شناسایی مشکلات بالقوه و رهبری در ورزش کمک می‌کند. رضایت بازیکنان موجب افزایش تعهد آنها به مجموعه ورزشی می‌شود. تعهد مبین نیرویی است که فرد را ملزم می‌کند در سازمان بماند و با تعلق خاطر در جهت تحقق اهداف سازمان کار کند. بنابرایت برآورده کردن رضایت ورزشکاران زمینه را برای موفقیت باشگاه ورزشی مهیا می‌کند.

رضایت بازیکنان (Player satisfaction) اصطلاحی در مدیریت ورزشی می‌باشد و عبارتست از احساس و نگرش بازیکنان نسبت به مربی، تیم و امکانات ورزشی که از آن استفاده می‌کنند. رضایت بازیکنان واکنشی است، که در رفتار بلندمدت بازیکنان توسط شرکت بررسی می‌گردد و به‌عنوان ابزار مهمی در فعالیت مدیریت ورزشی در نظر گرفته می‌شود، که فعالیت خود را بر ارتباط با بازیکنان مدیریت می‌نماید. ارتباط بازیکنان در کنار کیفیت می‌تواند، عامل اثربخش بر رضایت بازیکنان باشد. کیفیت مفهومی پویا است. این مفهوم با تجربه بازیکنان و تغییر و اصلاح در درک بازیکنان از امکانات ورزشی تغییر می‌یابد.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله