پرسشنامه رضایت بازیکنان

دانلود پرسشنامه رضایت بازیکنان از مربی

فایل ورد پرسشنامه رضایت بازیکنان از مربی

هدف: بررسی رضایتمندی بازیکنان از مربی

ابعاد: رضایت مشتری، شفاهی و گفتاری، بازخور و وفاداری

تعداد سوالات: ۹ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

روایی و پایایی : دارد

منبع شناسی و تفسیر : دارد

3000 تومان – خرید

تعریف مفهومی رضایت بازیکنان

رضایتمندی بازیکنان از مربی در فضای مدیریت ورزشی قابل تعریف است. رضایت بازیکنان میزان انطباق انتظارات بازیکنان از مربی با عملکرد حرفه ای مربی را نشان می دهد. چقدر مربی توانسته است که انتظارات بازیکنان را برآورده سازد. رفتار مربی شامل ارتباط شفای و گفتاری مربی و بازخور و وفاداری کارکنان قابل ردیابی است. رضایتمندی بازیکنان از مربی را براساس عملکرد موردانتظار و ادراک شده مربی می توان ردیابی کرد. در مدیریت ورزشی سنجش میزان رضایتمندی بازیکنان یک تیم از مربی یکی از عناصر کلیدی در موفقیت عملکرد گروهی بازیکنان تیم است.

رضایت بازیکنان (Player satisfaction) اصطلاحی در مدیریت ورزشی می‌باشد و عبارتست از احساس و نگرش بازیکنان نسبت به مربی، تیم و امکانات ورزشی که از آن استفاده می کنند. رضایت بازیکنان واکنشی است، که در رفتار بلندمدت بازیکنان توسط شرکت بررسی می‌گردد و به‌عنوان ابزار مهمی در فعالیت مدیریت ورزشی در نظر گرفته می‌شود، که فعالیت خود را بر ارتباط با بازیکنان مدیریت می‌نماید. ارتباط بازیکنان در کنار کیفیت می‌تواند، عامل اثربخش بر رضایت بازیکنان باشد. کیفیت مفهومی پویا است، که با تجربه بازیکنان و تغییر و اصلاح در درک بازیکنان از امکانات ورزشی تغییر می‌یابد.