رهبری در ورزش

رهبری در ورزش به شیوه‌ای گفته می‌شود که مربیان و مدیران ورزشی برای اعمال نفوذ و هدایت افراد تحت نظارت خود استفاده می‌کنند. این شیوه از هدایت جدای از مباحث مربوط به رهبری سازمانی نیست. در واقع همان اصول و قواعد در حوزه ورزش نیز حکمفرما هستند با این تفاوت که باید نکات ریزتری نیز مدنظر قرار داده شود.

جهت بحث پیرامون رهبری در وزش باید بین به دو دسته از رهبران در حوزه ورزش تمایز قائل شد. یک دسته مدیران و مسئولین امور ورزشی هستند و دسته دوم مربیان تیم‌های ورزشی. مدیران و متولیان ورزشی افرادی هستند که در سازمان تربیت‌بدنی، فدراسیون‌ها و نهادهای زیرمجموعه آنها فعالیت می‌کنند. این افراد مانند مدیران سازمان‌ها هستند و تفاوت چندانی با آنها ندارند. اما مربیان ورزشی نیز به عنوان مدیر یک تیم ورزشی عهده‌دار وظایف هدایت و مدیریت هستند.

مربیان یک تیم ورزشی در رشته‌های مختلف ورزشی باید از توانمندی ویژه‌ای در امر رهبری برخودار باشند. آنها باید از این توانمندی برخوردار باشند که بازیکنان را تحت تاثیر خود قرار دهند و بهترین بازی را ازبازیکنان بگیرند. از آنجا که اکثر بازیکنان نیز افرادی جوان و جویای نام هستند چالش‌های مربیان در امر هدایت آنها بسیار زیاد است. در این مقاله کوشش شده است تا موضوع رهبری در ورزش با دیدگاهی کاربردی مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد.

مفهوم رهبری در ورزش

رهبری در ورزش یکی از مفاهیم بسیار مهم در مدیریت ورزشی است. این موضوع در ورزش امروزه از مباحث عمده در رقابتهای ورزشی و فعالیت‌های جسمانی در سطح جهان به شمار می‌رود و در این مورد هر یک از بخش‌ها و نیروهای انسانی سازمان‌ها ورزشی از اهمیت خاصی برخوردار است و گردانندگان ورزش جهان به این نکته توجه خاصی دارند.

سبک رهـبری بین مربیان ورزشی یکی از مهمترین موضوعاتی است که می‌تواند سبب رشد وتعالی تیم‌های ورزشی باشد. از آنجا که مربی یک تیم ورزشی مسئول رسیدن تیم به اهداف و برنامه هایش می‌باشد. لذا شناخت سبک رهبری برای چگونگی تأثیر گذاری بر ورزشکاران تیمش مؤثر خواهد بود. این برای شناخت آنچه هست در مقایسه با آنچه باید باشد بسیار مفید است.

در تیم‌های ورزشی نوع سبک هدایت و مدیریت مربیان می‌تواند نقش مهم و اساسی در کسب موفقیت تیم داشته باشد. در برخی تیم‌های ورزشی بهترین سبک رهبری،سبک وظیفه گرایی می‌باشد. در برخی تیم‌های دیگر نه تنها مربیان با اتخاذ این سبک به نتیجه مطلوب نمی رسند. حتی در این صورت چه بسا تیم از هم متلاشی شود.

خلاصه و نتیجه‌گیری

مدیریت و رهبری، کلید اساسی هر نوع پیشرفت فردی و گروهی محسوب می‌شود. مدیران، رهبران، مربیان ورزش و غیره فقط می‌توانند بانفوذ بر کارکنان، پیروان و اعضای تیم خود، عملکرد و بهره‌وری سازمان و تیم خود را افزایش دهند. نفوذ بر کارکنان، پیروان یا ایجاد تعهد، وفاداری و اطاعت در آنان نیز بدون استفاده ازتکنیک‌های رفتاری و یا سبک‌های رهبری متناسب با ویژگی‌های فردی پیروان و محیط میسر نمی شود. برای سنجش این مقوله می‌توان از پرسشنامه رهبری در ورزش و پرسشنامه سبک رهبری ورزشی استفاده کرد.

همه کسانی که به عنوان مدیر، سرپرست، مربی، رئیس و غیره در حوزه ورزش فعالیت می‌کنند باید اصول رهبری را بدانند. مدیران ورزشی که فرد یا گروهی از افراد را تحت مدیریت و رهبری خود دارند، باید با سبک‌های مختلف مدیریت و رهبری اثربخش آشنا شوند. استفاده از واژه «رهبر» در حوزه ورزش یک مفهوم کلی و عام است. به همه کسانی اطلاق می‌شود که می‌خواهند بر دیگران (بازیکنان، کادرفنی و سایرین) نفوذ کنند. بنابراین این مقاله می‌تواند در شناخت چنین نقش و تأثیری برای همگان مفید باشد.

3 3 رای ها
امتیازدهی به مقاله