پرسشنامه عوامل موثر بر خشونت تماشاگران

دانلود پرسشنامه عوامل موثر بر خشونت تماشاگران دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوالات: ۵۱ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: محیطی، فرهنگی، امنیتی، مدیریتی، کانون هواداران

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه عوامل موثر بر خشونت تماشاگران

تعریف مفهومی: عوامل موثر بر خشونت تماشاگران شامل مجموعه عامل‌های محیطی، فرهنگی، امنیتی، مدیریتی و حمایتی است که موجب رفتارهای خشن هوادران ورزشی می‌شود. تعریفهای فراوانی درباره خشونت و پرخاشگری ارائه شده است، برخی پرخاشگری را واکنشی غریزی به ناکامی و رقابت برای دستیابی به منابع میدانند، که عمدتاً از طریق برخورد بدنی تجلی می‌یابد.

اریش فروم همهی اعمالی را که سبب آسیب رساندن به شخص، شیی یا جانور دیگر میشود یا با چنین قصدی صورت گیرد پرخاشگری مینامد. اسمیت و بوند پرخاشگری‌ را ‌هر نوع ‌رفتاری تعریف می‌کنند که ‌به دیگری آسیب وارد می‌سازد. ارونسون خشم و پرخاشگری را عملی می‌داند که هدفش اعمال صدمه، آسیب و رنج است. در تعریفی دیگر از پرخاشگری چنین آمده است: هر نوع رفتاری که معطوف به آسیب رساندن یا اعمال صدمه به فرد دیگر است و علیرغم میل وی صورت میگیرد.

عوامل موثر بر خشونت هواداران

عوامل موثر بر خشونت هواداران

تعریف عملیاتی: برای سنجش خشونت هوادران از ابزار پرسشنامه عوامل موثر بر خشونت تماشاگران استفاده شد. این پرسشنامه شامل ۶ سازه اصلی و ۵۱ گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده گردید. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه، برآوردشدنی است.

شیوه تفسیر: از آنجا که امتیاز نهایی هر سازه براساس میانگین نمرات گویه‌های تشکیل دهنده آن قابل برآورد است بنابراین نمره نهایی هر سازه بین ۱ تا ۵ خواهد بود. اگر میانگین بالای سه (حد متوسط طیف لیکرت) برآورد شود در این صورت وضعیت سازه مورد بررسی مطلوب است. همچنین می‌توان از آزمون تی-تک نمونه برای بررسی معناداری نتایج استفاده کرد.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله