پرسشنامه سبک رهبری مربیان

دانلود پرسشنامه سبک رهبری مربیان

فایل ورد پرسشنامه سبک رهبری مربیان و تعیین روش رهبری در میان مربیان

هدف : تعیین دو سبک رهبری محوری وظیفه گرایی و  انسان گرایی

ابعاد : محوری وظیفه گرایی و انسان گرایی

تعداد سوالات : ۳۵ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

منبع : معتبر

روایی و پایایی : دارد

3000 تومان – خرید

تعریف مفهومی سبک رهبری

رهبری : رهبری یا هدایت یکی از پنج وظیفه اصلی مدیران محسوب می‌شود. رهبری یعنی هنر نفوذ بر زیردستان به نحوی که آن‌ها به‌صورت داوطلبانه و از روی رغبت فعالیت‌های از پیش تعیین‌شده‌ای را در چارچوب اهداف معینی انجام دهند.

سبک رهبری : طریقی را که رهبر، از نفوذش برای کسب اهداف استفاده می کند سبک رهبری می نامند. به بیان دیگر نحوه استفاده رهبر از قدرت و نفوذ را سبک رهبری گویند. سبک رهبری اساسا شیوه نگرش مدیر نسبت به نقش خود و کارکنان است.

سبک رهبری فوتبال : انواع سبک های رهبری در سازمان در فوتبال و ورزش نیز قابل تسری است. بطور سنتی دو نوع دیدگاه درباره سبک رهبری وجود دارد. سبک رهبری پیوستاری از محوری وظیفه گرایی تا انسان گرایی است.