پرسشنامه سبک رهبری مربیان

دانلود پرسشنامه سبک رهبری مربیان دارای روایی و پایایی و منبع استاندارد

هدف: تعیین دو سبک رهبری محوری وظیفه گرایی و  انسان گرایی

ابعاد: محوری وظیفه گرایی و انسان گرایی

تعداد سوالات: ۳۵ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

پرسشنامه شماره دو: تعیین سبک رهبری ورزشی از دیدگاه بازیکنان

ابعاد: رهبری دستوری، رهبری توانمندساز و خودرهبری

تعداد سوالات: ۱۶ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

تعریف مفهومی پرسشنامه سبک رهبری مربیان ورزشی

طریقی را که رهبری در ورزش از نفوذش برای کسب اهداف استفاده می‌کند سبک رهبری می‌نامند. به بیان دیگر نحوه استفاده رهبر از قدرت و نفوذ را سبک رهبری گویند. سبک رهبری اساساً شیوه نگرش مدیر نسبت به نقش خود و کارکنان است. بطور سنتی دو نوع دیدگاه درباره سبک رهبری وجود دارد.

سبک رهبری سازمان با اندکی تغییر به سبک رهبری در حوزه مدیریت ورزشی قابل تعمیم است. مدیران ورزشی از یک سو و مربیان تیم‌های ورزشی از سوی دیگر باید از سبک رهبری مناسبی استفاده کنند. مربیان باشگاهی یک مدیر در زمین ماسبقه هستند. آنها رهبر تیم خود هستند. علاوه بر مسائل فنی باید مسائل روانشاختی را خوب بدانند. مسائل روش شناختی و اساسی در تحقیقات رهبری احتمالا با ارائه یک پارادایم جدید برای رهبری که ترکیبی ازاستفاده ازدیدگاه‌های عینی به درک بهتر رهبری بعنوان یک پدیده پیچیده است، گسترش مییابد.

رهبری : رهبری یا هدایت یکی از پنج وظیفه اصلی مدیران محسوب می‌شود. رهبری یعنی هنر نفوذ بر زیردستان به نحوی که آن‌ها به‌صورت داوطلبانه و از روی رغبت فعالیت‌های از پیش تعیین‌شده‌ای را در چارچوب اهداف معینی انجام دهند.

سبک رهبری : طریقی را که رهبر، از نفوذش برای کسب اهداف استفاده می‌کند سبک رهبری می‌نامند. به بیان دیگر نحوه استفاده رهبر از قدرت و نفوذ را سبک رهبری گویند. سبک رهبری اساسا شیوه نگرش مدیر نسبت به نقش خود و کارکنان است.

سبک رهبری فوتبال : انواع سبک‌های رهبری در سازمان در فوتبال و ورزش نیز قابل تسری است. بطور سنتی دو نوع دیدگاه درباره سبک رهبری وجود دارد. سبک رهبری پیوستاری از محوری وظیفه گرایی تا انسان گرایی است.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله