پرسشنامه رهبری در ورزش

دانلود پرسشنامه رهبری در ورزش دارای روایی و پایایی و منبع استاندارد

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

تعداد سوال: ۴۰ گویه با پرسشنامه طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: رفتار آموزش و تمرین، رفتار آمرانه، رفتار دموکراتیک، رفتار حمایت اجتماعی و رفتار بازخورد مثبت

تعریف مفهومی پرسشنامه رهبری ورزشی

رهبری در ورزش به شیوه‌ای گفته می‌شود که مربیان و مدیران ورزشی برای اعمال نفوذ و هدایت افراد تحت نظارت خود استفاده می‌کنند. این شیوه از هدایت جدای از مباحث مربوط به رهبری سازمانی نیست. در واقع همان اصول و قواعد در حوزه ورزش نیز حکمفرما هستند با این تفاوت که باید نکات ریزتری نیز مدنظر قرار داده شود.

سبک‌های رهبری که مربیان به کار می‌برند، جایگاه ویژه‌ای در شناسایی، هویت و رضایت مندی ورزشکاران ایفا می‌کند. ارتباط مستقیمی بین انواع سبک‌های رهبری مربیان با هویت ورزشی و رضایت مندی ورزشکاران در رشته‌های ورزشی تیمی و انفرادی وجود دارد. رهبری در ورزش فرایندی ست که ضمن آن مدیر یا مربی می‌کوشد با ایجاد انگیزه و ارتباطی موثر انجام وظایف خود را در تحقق اهداف ورزشی تسهیل نماید. در نهایت کارکنان را از روی میل و علاقه به انجام وظایف‌شان ترغیب نماید.

در میادین ورزشی رهبر یا مربی بطور فعال سعی دارد تا برای رسیدن به اهداف معین تلاش کند. این تلاش از طریق آموزش، تمرین، سازماندهی، شرطی کردن و انگیختن  قابل دسترسی است. اگرچه رویکرد متفاوتی برای وقایع ورزشی فردی در برابر ورزش تیمی ارائه شده است. به طور کلی یافته‌ها از روابط بین سبک رهبری مربیان و هویت ورزشی ورزشکاران حمایت می‌کند. این به نوبه خود با رضایتمندی ورزشکاران در رشته‌های انفرادی و تیمی ارتباط دارد. پیشنهاد می‌شود که مربیان سبک رهبری آموزش و تمرین را جهت بهبود رضایت ورزشکاران در شناسایی هویت ورزشی خودانتخاب کنند.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله