پرسشنامه رهبری در ورزش

دانلود پرسشنامه رهبری در ورزش

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

تعداد سوال: ۴۰ گویه با پرسشنامه طیف لیکرت ۵ درجه

هدف: بررسی مقیاس رهبری در ورزش

ابعاد: رفتار آموزش و تمرین، رفتار آمرانه، رفتار دموکراتیک، رفتار حمایت اجتماعی و رفتار بازخورد مثبت

 

3000 تومان – خرید