پرسشنامه رهبری در ورزش

دانلود پرسشنامه رهبری در ورزش

فایل ورد پرسشنامه رهبری در ورزش

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

تعداد سوال: ۴۰ گویه با پرسشنامه طیف لیکرت ۵ درجه

هدف: بررسی مقیاس رهبری در ورزش

ابعاد: رفتار آموزش و تمرین، رفتار آمرانه، رفتار دموکراتیک، رفتار حمایت اجتماعی و رفتار بازخورد مثبت

3000 تومان – خرید

تعریف مفهومی رهبری ورزشی

سبک های رهبری که مربیان به کار می برند، جایگاه ویژه ای در شناسایی، هویت و رضایت مندی ورزشکاران ایفا می کند.  ارتباط مستقیمی بین انواع سبک های رهبری مربیان با هویت ورزشی و رضایت مندی ورزشکاران در رشته های ورزشی تیمی و انفرادی وجود دارد. رهبری فرایندیست که ضمن آن مدیردرسازمان تلاش می کند تا با ایجاد انگیزه وارتباطی موثرانجام وظایف خودرا درتحقق اهداف سازمانی تسهیل نماید و کارکنان را از روی میل وعلاقه به انجام وظایفشان ترغیب نماید.

در میادین ورزشی رهبر یا مربی بطور فعال سعی دارد تا برای رسیدن به اهداف معین تلاش کند و این تلاش از طریق آموزش، تمرین، سازماندهی، شرطی کردن و انگیختن  قابل دسترسی است اگرچه رویکرد متفاوتی برای وقایع ورزشی فردی در برابر ورزش تیمی ارائه شده است. به طور کلی یافته ها از روابط بین سبک رهبری مربیان و هویت ورزشی ورزشکاران حمایت می کند که به نوبه خود با رضایتمندی ورزشکاران در رشته های انفرادی و تیمی ارتباط دارد. پیشنهاد می شود که مربیان سبک رهبری آموزش و تمرین را جهت بهبود رضایت ورزشکاران در شناسایی هویت ورزشی خودانتخاب کنند.