این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب نسبت های مالی

پرسشنامه تامین مالی

پرسشنامه تامین مالی

دانلود پرسشنامه تامین مالی دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر نوع فایل: ورد منبع: استاندارد شیوه تفسیر: دارد روایی و پایایی: دارد تعریف: مفهومی و عملیاتی تعداد سوالات: ۱۹ گویه با طیف لیکرت پنج درجه ابعاد: استقراض، جریان نقدینگی و استفاده از سهام رایج تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه تامین مالی تعریف مفهومی: […]

عملکرد مالی

عملکرد مالی

عملکرد مالی Financial performance مقیاسی عینی است که نشان می‌دهد سازمان تا چه میزان از دارایی‌هایش برای ایجاد درآمد استفاده کرده است.

نسبت‌های مالی

نسبت‌های مالی

نسبت‌های مالی (Financial Ratios) مقادیر عددی هستند که با هدف به دست آوردن اطلاعات معنادار از صورت‌های مالی یک شرکت استخراج می‌شوند.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com