این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب نگرش شغلی

پرسشنامه ویژگی‌های شغلی

پرسشنامه ویژگی‌های شغلی

پرسشنامه ویژگی‌های شغلی هاکمن و اولدهام دارای پنج بعد مشخص، همراه با روایی و پایایی و منبع معتبر و استاندارد در پایگاه پارس مدیر ارائه شده است.

پرسشنامه نگرش شغلی

پرسشنامه نگرش شغلی

دانلود پرسشنامه نگرش شغلی همراه با منبع شناسی معتبر و استاندارد و روایی و پایایی دارای ابعاد مشخص با گویه‌های طیف لیکرت ۵ درجه

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com