این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب هوش استراتژیک

پرسشنامه هوش استراتژیک

پرسشنامه هوش استراتژیک

دانلود پرسشنامه هوش استراتژیک همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی معتبر و استاندارد با ابعاد مشخص به صورت طیف لیکرت پنج درجه

هوش استراتژیک

هوش استراتژیک

هوش استراتژیک ترکیب انواعی دیگر از هوش به منظور ایجاد ارزش افزوده اطلاعات و دانش در راستای تصمیم‌گیری استراتژیک سازمانی است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com