این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب هوش مدیریتی

پرسشنامه هوش مدیریتی

پرسشنامه هوش مدیریتی

دانلود پرسشنامه هوش مدیریتی دارای روایی و پایایی و منبع استاندارد شامل ابعاد توانایی، ارزش و نگرش، ویژگی شخصیتی، دانش، مهارت با طیف لیکرت

هوش مدیریتی

هوش مدیریتی MQ

هوش مدیریتی توانایی ذهنی است که میزان کنترل و تسلط مدیران سازمانی را بر روی خویشتن‌ و فضای کاری سازمان تعیین می‌کند. هر چه فردی دارای هوش مدیریتی بالاتری باشد، به این معنی ست که توانایی کنترل بیشتری بر خود و به دنبال آن، محیط اطراف خود خواهد داشت.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com