نوشته‌های دارای برچسب واسپاس

تکنیک COPRAS

تکنیک COPRAS

شرح و تفسیر تکنیک COPRAS براساس مقاله زاواداسکاس و همکاران با عنوان ارزیابی چندشاخصه راهکارهای طراحی جاده با استفاده از تکنیک COPRAS کوپراس

روش واسپاس

آموزش روش واسپاس

روش واسپاس WASPAS توسط زاواداسکاس و همکاران ارائه شد. روش WASPAS یکی از روش‌های نوین تصمیم‌گیری چند معیاره برای انتخاب بهترین گزینه است.

تکنیک WASPAS

تکنیک WASPAS

شرح و تفسیر تکنیک WASPAS براساس مقاله زاواداسکاس و همکاران با عنوان ارزیابی چندشاخصه با برای انتخاب محیط بهینه درونی با تکنیک واسپاس

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com