این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب وزن معیارها

روش CRITIC

روش کریتیک (CRITIC)

روش کریتیک (CRITIC) یک روش وزن دهی به معیارها براساس همبستگی و انحراف معیار داده‌های ماتریس تصمیم است و از روش نرمال سازی خطی استفاده می‌کند.

آنتروپی شانون

آنتروپی شانون

فایل آموزش کامل آنتروپی شانون در اکسل براساس مقاله عادل آذر با عنوان بسط و توسعه روش آنتروپی شانون برای پردازش داده‌ها در تحلیل محتوی

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com