آموزش آنتروپی شانون

آموزش روش آنتروپی شانون

انتروپی مفهومی در تئوری اطلاعات است که به میزان اطلاعات دریافتی از هر پیام اشاره دارد. مفهوم انتروپی توسط کلاود الوود شانون مطرح شد. شانون ریاضی‌دان و مهندس الکترونیک آمریکایی است که از او با به عنوان پدر تئوری اطلاعات نام برده می‌شود. شانون در مفهوم انتروپی به میزان عدم اطمینان موجود در پیام دریافتی اشاره دارد و آن را با یک تئوری احتمال بیان کرده است. آنتروپی شانون در تئوری اطلاعات، شاخصی است برای اندازه‌گیری عدم اطمینان که به وسیله یک توزیع احتمال بیان می شود.

در اکثر مسایل تصمیم‌گیری چندمعیاره دانستن وزن عناصر بسیار مهم است. تکنیک آنتروپی شانون یکی از روش‌هایی است که برای تعیین وزن عناصر مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این تکنیک وزن عناصر براساس میزان پراکندگی مقادیر عنصر مورد تعیین می‌شود.

در یک ماتریس تصمیم که m گزینه براساس n معیار ارزیابی شده است با استفاده از مفهوم انتروپی می‌توان به تعیین وزن معیارها پرداخت. اگر ماتریس تصمیم را با X و هر درایه آن را با xij نشان دهیم ابتدا ماتریس تصمیم باید نرمال شود. ماتریس نرمال با N و هر درایه آن را با nij نشان داده می‌شود. در تکنیک آنتروپی شانون نرمال سازی بروش خطی صورت می‌گیرد.

در تکنیک آنتروپی شانون با توجه به وزن‌های به دست آمده از شاخص‌ها در این مرحله، آن شاخص‌هایی که دارای پراکندگی بیشتر هستند، نسبت به دیگر شاخص‌ها، از اهمیت بیشتری برخوردارند و تأثیر آنها در انتخاب گزینه بهینه بیشتر است.

آموزش آنتروپی شانون در اکسل

آموزش کامل روش آنتروپی شانون براساس مقاله عادل آذر با عنوان بسط و توسعه روش آنتروپی شانون برای پردازش داده ها در تحلیل محتوی

کدنویسی کامل مساله حل شده عادل آذر در فایل اکسل

این محتوی آموزشی شامل دو فایل است. یک فایل PDF مقاله آذر و یک فایل اکسل کدنویسی شده مقاله آنتروپی شانون

کدهای فایل اکسل قابل مشاهده و دستکاری است.

5000 تومان – خرید