روش بهترین-بدترین

دانلود پرسشنامه روش بهترین-بدترین

روش بهترین-بدترین یا Best-Worst Method یا به اختصار BWM توصط جعفر رضایی به سال ۲۰۱۵ معرفی گردید. براساس این روش می توان به تعیین وزن معیارها یا اولویت بندی گزینه ها پرداخت. روش بهترین-بدترین جایگزینی برای تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی است. پرسشنامه روش بهترین-بدترین تفاوت ها و شباهت های زیادی با پرسشنامه خبره تکنیک AHP دارد:

هر دو پرسشنامه براساس مقایسه زوجی استوار هستند.

هر دو پرسشنامه با طیف نه درجه تنظیم می شوند. البته رضایی متذکر شده است می توان از مقیاس ده درجه استفاده شود.

تعداد مقایسه های تکنیک AHP با رابطه n(n-1)/2 محاسبه می شود اما در تکنیک BWM از رابطه ۲n-3 استفاده می شود.

پرسشنامه روش بهترین-بدترین

همانطور که در شکل فوق مشخص است در یک پرسشنامه تکنیک بهترین-بدترین به جای آنکه همه معیارها باهم مقایسه شوند تنها با بهترین و بدترین عنصر مقایسه می شوند. این سبب می شود تا سازگاری مقایسه ها بالاتر رود و پاسخ دهنده خسته نشود.

مزیت پرسشنامه روش بهترین-بدترین آن است که در این روش تعداد مقایسه ها بسیار کمتر است. برای طراحی این پرسشنامه ابتدا بهترین و بدترین عنصر را تعیین کنید. سپس سایر عناصر را یک بار با بهترین عنصر و یک بار با بدترین عنصر مقایسه کنید.

لینک دانلود نمونه پرسشنامه روش بهترین-بدترین

| برای دانلود باید عضو شوید