روش بهترین-بدترین

آموزش روش بهترین-بدترین

روش بهترین-بدترین یا Best-Worst Method یا به اختصار bwm روشی جدید در تصمیم گیری چند معیاره است که توسط جعفر رضایی به سال ۲۰۱۵ ارائه شد. کاربرد این روش در انتخاب گزینه بهینه یا وزن دهی به معیارها است. در میان دانشجویان ایرانی بیشتر از روش بهترین-بدترین به جای AHP برای تعیین وزن معیارها استفاده می شود. آموزش روش بهترین-بدترین براساس ترجمه و تفسیر مقاله رضایی نیز تهیه شده است.

در ظاهر این تکنیک جایگزینی ساده برای تکنیک AHP است تا تعداد مقایسه های زوجی کمتر شود و میزان سازگاری نظرات بالاتر رود. پرسشنامه روش بهترین-بدترین ساده وکاراتر از روش AHP است زیرا تعداد مقایسه های کمتری دارد اما حل مساله BWM از تکنیک AHP سخت تر است.

پرسشنامه روش بهترین-بدترین

همانطور که در شکل فوق مشخص است در یک پرسشنامه تکنیک بهترین-بدترین به جای آنکه همه معیارها باهم مقایسه شوند تنها با بهترین و بدترین عنصر مقایسه می شوند. این سبب می شود تا سازگاری مقایسه ها بالاتر رود و پاسخ دهنده خسته نشود.

مراحل حل روش بهترین-بدترین

من برای شما یک راهکار ساده برای حل مساله تکنیک بهترین-بدترین را دارم.

فرض کنید تعدادی معیار دارید.

بهترین معیار را انتخاب کنید و نامش را B بگذارید.

بدترین معیار را انتخاب کنید و نامش را W بگذرید.

اهمیت معیار B را نسبت به سایر معیارها تعیین کنید. اهمیت هر معیار براساس B را با Ab نمایش می‌دهیم.

اهمیت سایر معیارها را نسبت به معیار W تعیین کنید. اهمیت هر معیار براساس W را با Aw نمایش می‌دهیم.

برای تعیین سایر ترجیحات قاعده طلایی زیر را به خاطر بسپرید:

در معادله زیر Axy ترجیح عنصر X به عنصر Y است.

ABX×AXY=ABY→ AXY=ABY/ABX

برای انجام محاسبات روش bwm بهترین-بدترین نیاز به دانش برنامه نویسی خطی دارید. آموزش برنامه نویسی خطی در محیط اکسل و برنامه نویسی خطی ساده در نرم افزار لینگو در سایت پارس مدیر وجود دارد.

دانلود اصل مقاله روش بهترین-بدترین و تفسیر آن

اصل مقاله روش بهترین-بدترین و ترجمه و تفسیر آن توسط آرش حبیبی ارائه شده است. دقت کنید هر دو فایل به صورت PDF است. همچنین فایل فارسی ترجمه محض نیست و به صورت تفسیری ارائه شده است.