روش سوارا swara

سوارا (SWARA) یک روش تصمیم‌گیری چندشاخصه برای تعیین وزن معیارها و شاخص‌های تصمیم‌گیری است که توسط کرشالینه معرفی گردید. در این روش بر خلاف روش‌های فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی، فرایند تحلیل شبکه و روش بهترین-بدترین نیازی به مقایسه زوجی عناصر نیست.

روش تحلیل نسبت ارزیابی وزن‌دهی تدریجی برگردان پارسی Step-Wise Weight Assessment Ratio Analysis  است که با فرم کوتاه سوارا (SWARA) نمایش داده می‌شود. این روش در سال ۲۰۱۰ توسط خانم ویولتا کرشالینه به همراه زاوادسکاس و تورسکیس معرفی شد. از این روش برای محاسبه وزن معیارها استفاده می‌شود. ارزیابی وزن معیارها یکی از مهم‌ترین موضوعات در تصمیم‌گیری چندمعیاره است. روش سوارا یکی از روش‌های وزن‌دهی است که دیدگاه خبرگان در آن اهمیت بالایی دارد.

گام‌های روش سوارا (SWARA)

در روش سوارا (SWARA) ابتدا کارشناسان معیارها را به ترتیب اهمیت مرتب می‌کنند. مهمترین معیار ابتدا قرار می‌گیرد و امتیاز یک را می‌گیرد. در نهایت معیارها براساس مقادیر متوسط اهمیت نسبی رتبه‌بندی می‌شوند.

گام اول : مرتب کردن معیارها

در ابتدا معیارهای مورد نظر براساس میزان اهمیت به ترتیب نوشته می‌شوند. مهمترین معیارها در رده‌های بالاتر و معیارهای کم اهمیت‌تر در رده‌های پایین‌تر قرار می‌گیرند.

گام دو : تعیین اهمیت نسبی هر معیار (Sj)

در این گام اهمیت نسبی هر معیار نسبت به معیارهای قبلی مشخص می‌شود. در فرایند روش سوآرا این مقدار با Sj نشان داده می‌شود.

گام سه : محاسبه ضریب Kj

ضریب Kj که تابعی از مقدار اهمیت نسبی هر معیار است با استفاده از رابطه ۱ محاسبه می‌شود:

Kj = Sj + 1

گام چهار : محاسبه وزن اولیه هر معیار

وزن اولیه معیارها از طریق رابطه ۲ محاسبه می‌شود. در این رابطه باید توجه داشت که وزن معیار نخست که مهمترین معیار است برابر ۱ در نظر گرفته می‌شود.

Qj = Qj-1 / Kj

گام پنجم: محاسبه وزن نرمال نهایی

در آخرین گام از روش سوآرا وزن نهایی شاخ صها که وزن نرمال شده نیز محسوب می‌گردد از طریق رابطه ۳ محاسبه می‌شود. نرمال‌سازی به روش خطی ساده انجام می‌شود.

جامعه و نمونه روش سوارا

جامعه روش سوارا شامل خبرگان حوزه مورد مطالعه است. برای نمونه‌گیری در روش سوارا از روش نمونه‌گیری هدفمند استفاده می‌شود. در این روش خبرگان نقش مهمی در ارزیابی وزن معیارها و شاخص‌های تصمیم‌گیری دارند. همچنین هر یک از خبرگان نقش مهمی در ارزیابی اوزان عناصر دارند. همچنین هر متخصص اهمیت هر معیار را براساس دانش ضمنی، اطلاعات و تجربیات خود مشخص می‌کند. آنگاه با توجه به ارزش متوسط رتبه‌های گروهی بدست آمده از کارشناسان وزن هر معیار تعیین می‌شود. کرشالینه (۲۰۱۰) معتقد است بهتر است گروهی از خبرگان گرد هم قرار گیرند و بصورت گروهی دیدگاه خود را مطرح کنند و پژوهشگر با یادداشت و جمع‌بندی دیدگاه خبرگان، ضمن رتبه‌بندی معیارها نسبت به تعیین وزن نسبی آنها اقدام کند.

کدنویسی سوارا در محیط اکسل

یک فایل اکسل کدنویسی شده براساس یک مقاله علمی-پژوهشی فارسی به همراه توضیحات فارسی تهیه شده است.

فایل اکسل کدنویسی شده

فایل فارسی آموزش روش سوارا

اصل مقاله سوارا نوشته کرسولاین و همکاران

کشف رمز نمونه مقاله فارسی سوارا

4.5 8 رای ها
امتیازدهی به مقاله