روش سوارا swara

آموزش روش سوارا SWARA

منبع : آموزش روش سوارا نوشته آرش حبیبی نشر الکترونیک پارس مدیر

روش سوارا سرواژه عبارت Step-Wise Weight Assessment Ratio Analysis  است. ترجمه روش SWARA به فارسی روش تحلیل نسبت ارزیابی وزن‌دهی تدریجی می‌باشد. روش سوارا یکی از روش‌های جدید تصمیم‌گیری چندمعیاره است که در سال ۲۰۱۰ توسط خانم ویولتا کرسولاین به همراه زاوادسکاس و تورسکیس معرفی شد. از این روش برای محاسبه وزن معیارها استفاده می‌شود. ارزیابی وزن معیارها یکی از مهم‌ترین موضوعات در تصمیم‌گیری چندمعیاره است. روش سوارا یکی از روش‌های وزن‌دهی است که دیدگاه خبرگان در آن اهمیت بالایی دارد.

مراحل روش سوارا

در روش سوارا ابتدا کارشناسان معیارها را به ترتیب اهمیت مرتب می‌کنند. مهمترین معیار ابتدا قرار می‌گیرد و امتیاز یک را می‌گیرد. در نهایت معیارها براساس مقادیر متوسط اهمیت نسبی رتبه‌بندی می‌شوند.

گام اول : مرتب کردن معیارها

در ابتدا معیارهای مورد نظر براساس میزان اهمیت به ترتیب نوشته می‌شوند. مهمترین معیارها در رده‌های بالاتر و معیارهای کم اهمیت‌تر در رده‌های پایین‌تر قرار می‌گیرند.

گام دو : تعیین اهمیت نسبی هر معیار (Sj)

در این گام اهمیت نسبی هر معیار نسبت به معیارهای قبلی مشخص می‌شود. در فرایند روش سوآرا این مقدار با Sj نشان داده می‌شود.

گام سه : محاسبه ضریب Kj

ضریب Kj که تابعی از مقدار اهمیت نسبی هر معیار است با استفاده از رابطه ۱ محاسبه می‌شود:

Kj = Sj + 1

گام چهار : محاسبه وزن اولیه هر معیار

وزن اولیه معیارها از طریق رابطه ۲ محاسبه می‌شود. در این رابطه باید توجه داشت که وزن معیار نخست که مهمترین معیار است برابر ۱ در نظر گرفته می‌شود.

Qj = Qj-1 / Kj

گام پنجم: محاسبه وزن نرمال نهایی

در آخرین گام از روش سوآرا وزن نهایی شاخ صها که وزن نرمال شده نیز محسوب می‌گردد از طریق رابطه ۳ محاسبه می‌شود. نرمال‌سازی به روش خطی ساده انجام می‌شود.

جامعه و نمونه روش سوارا

جامعه روش سوارا شامل خبرگان حوزه مورد مطالعه است. برای نمونه‌گیری در روش سوارا از روش نمونه‌گیری هدفمند استفاده می‌شود. به صورت هدفمند در این روش متخصصین نقش مهمی در ارزیابی وزن‌های محاسبه شده دارند. همچنین هر متخصص نقش مهمی در ارزیابی وزن‌های محاسبه شده دارد. همچنین هر متخصص اهمیت هر معیار را براساس دانش ضمنی، اطلاعات و تجربیات خود مشخص می‌کند. آنگاه با توجه به ارزش متوسط رتبه‌های گروهی بدست آمده از کارشناسان وزن هر معیار تعیین می‌شود. کرسولاین (۲۰۱۰) معتقد است بهتر است گروهی از خبرگان گرد هم قرار گیرند و بصورت گروهی دیدگاه خود را مطرح کنند و پژوهشگر با یادداشت و جمع‌بندی دیدگاه خبرگان، ضمن رتبه‌بندی معیارها نسبت به تعیین وزن نسبی آنها اقدام کند.

کدنویسی سوارا در محیط اکسل

یک فایل اکسل کدنویسی شده براساس یک مقاله علمی-پژوهشی فارسی به همراه توضیحات فارسی تهیه شده است.

فایل اکسل کدنویسی شده

فایل فارسی آموزش روش سوارا

اصل مقاله سوارا نوشته کرسولاین و همکاران

کشف رمز نمونه مقاله فارسی سوارا

1 1 رای
امتیازدهی به مقاله