این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب پرسشنامه عملکرد شغلی

پرسشنامه اچیو

پرسشنامه اچیو

دانلود پرسشنامه اچیو برای ارزیابی عملکرد کارکنان براساس مدل هرسی و گلداسمیت همراه با روایی و پایایی و سوالات با طیف لیکرت ۵ درجه

پرسشنامه عملکرد شغلی

پرسشنامه عملکرد شغلی

دانلود پرسشنامه عملکرد شغلی چیانگ و سیه به صورت تک بعدی با سوالات طیف لیکرت ۵ درجه که استاندارد بوده و روایی و پایایی دارد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com