این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب چارچوب نظری

مدل مفهومی پژوهش

مدل مفهومی پژوهش

مدل مفهومی (Conceptual model) بازنمایی سیستم یا پدیده مورد مطالعه با استفاده از عوامل تشکیل دهنده و الگوی روابط علی میان عوامل است.

چارچوب نظری پژوهش

چارچوب نظری پژوهش

چارچوب نظری (Theoretical framework) به مجموعه‌ای از مفروضات بنیادی برای محدود و معین کردن موضوع یا مضمون یک علم یا یک نظریه گفته می‌شود.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com