این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب چرخه حیات محصول

چرخه حیات سازمان

چرخه حیات سازمان

چرخه حیات سازمان (Organizational life cycle) نشان‌دهنده مراحل مختلف و توالی این مراحل در طی زمان است که هر سازمانی از بدو پیدایش طی می‌کند.

پرسشنامه بلوغ سازمانی

پرسشنامه بلوغ سازمانی

دانلود پرسشنامه بلوغ سازمانی دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی، شیوه تفسیر و نمره‌گذاری با طیف لیکرت

بلوغ سازمانی

بلوغ سازمانی

بلوغ سازمانی (Organizational maturity) مقیاسی برای بیان آمادگی و توانمندی سازمان براساس سه عامل افراد، فرایندها و فناوری موجود است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com