پرسشنامه بلوغ سازمانی

دانلود پرسشنامه بلوغ سازمانی دارای روایی، پایایی و منبع استاندارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: استاندارد

تعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

شیوه تفسیر: دارد

تعداد سوالات: ۱۳ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه بلوغ سازمانی

تعریف مفهومی:  بلوغ سازمانی Organizational maturity مؤلفه‌ای است که از طریق استانداردسازی در به کارگیری دانش، مهارت، تکنیک و روشهای صحیح مدیریتی سازمان‌ها را قادر می‌سازد تا به ثبات و موفقیت و پیشی گرفتن از رقبا دست یابند. بلوغ سازمانی مقیاسی برای بیان آمادگی و توانمندی سازمان براساس افراد، فرایندها و فناوری موجود است. این مقوله یکی از ارکان اصلی چرخه حیات سازمان است.

بحث بلوغ در ادبیات سازمان و مدیریت یکی از تئوری‌های پایه محسوب می‌شود. زمان رسیدن به مرحله بلوغ و مدت زمانی که این مرحله به طول می‌انجامد ثابت نیست. بالندگی سازمان نیازمند وجود زیرساخت‌های مربوطه است، از آنجایی که هر گونه بالندگی و سرآمدی از کارکنان توسعه یافته شروع می‌شود بنابراین باید کارکنان به بلوغ برسند، تحول ذهنی روی فرآیندها، ساختارها و فرهنگ سازمانی اثر گذاشته و کل سازمان به بلوغ رقابتی دست می‌یابد.

مراحل بلوغ سازمانی

مراحل بلوغ سازمانی

تعریف عملیاتی: در این پژوهش منظور از نمره استاندارد بلوغ سازمانی نمره‌ای است که فرد به سوالات ۱۳ ماده‌ای  پرسشنامه می‌دهد.

شیوه تفسیر: برای نمره‌دهی ابتدا امتیازات ۱۳ گویه را با یکدیگر جمع نمایید. چون از طیف لیکرت پنج درجه استفاده شده است بنابراین حداقل امتیاز ممکن ۱۳ و حداکثر ۶۵ خواهد بود.

  • نمره زیر ۳۵: نشان می‌دهد که باید در این زمینه کار جدی صورت گیرد.
  • نمره بین۳۵تا ۴۴ : نشان دهنده وجود زمینه‌های بلوغ سازمانی است.
  • نمره بین ۴۵تا ۵۴: نشان دهنده بلوغ سازمانی است.
  • نمره بالاتر از ۵۵ تا ۶۵ :نشان دهنده بلوغ سازمانی عالی است.

روایی و پایایی پرسشنامه: در پژوهش سلطانی برای سنجش پایایی و روایی پرسشنامه از فرمول ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. طی آن اعتبار پرسشنامه بلوغ سازمانی ۹۲۴/۰ به دست آمد .روایی  محتوایی پرسشنامه مطلوب گزارش شد.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله