این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب کولموگروف-اسمیرنوف

آزمون کوموگروف اسمیرنوف

آزمون کولموگروف-اسمیرنوف (KS)

آزمون کولموگروف-اسمیرنوف (Kolmogorov-smirnov) یک آزمون آماری ناپارامتریک است که برای بررسی توزیع داده‌ها استفاده می‌شود.

آزمون نرمال بودن داده ها

آزمون نرمال بودن داده‌ها

آزمون نرمال بودن داده‌ها در SPSS برای مطمئن شدن از نرمال بودن توزیع داده‌های گردآوری شده برای انجام آزمون‌های پارامتریک استفاده می‌شود.

آزمون نرمال بودن داده ها

جدول توزیع نرمال

جدول توزیع نرمال و توزیع نرمال، حالت طبیعی بسیاری از اندازه‌های گردآوری شده پیرامون پدیده‌های طبیعی است.توضیحات تکمیلی در پایگاه پارس مدیر ارائه شده است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com