این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب کیفیت خدمات آموزشی

کیفیت خدمات آموزشی

پرسشنامه کیفیت سنجی خدمات آموزشی

دانلودپرسشنامه کیفیت سنجی خدمات آموزشی دارای ۲۴ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه، دارای ابعاد عوامل ملموس، قابلیت اطمینان (اعتبار)، پاسخگویی، اعتماد (تضمین)، همدلی.

پرسشنامه اثربخشی دوره آموزشی

پرسشنامه اثربخشی دوره آموزشی

پرسشنامه اثربخشی دوره آموزشی دارای ابعاد مشخص، همراه با روایی و پایایی و منبع معتبر و استاندارد در پایگاه پارس مدیر ارائه شده است.

کیفیت خدمات آموزشی

مقیاس کیفیت خدمات آموزشی

دانلودپرسشنامه مقیاس سنجش کیفیت خدمات آموزشی همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی استاندارد و معتبر با ابعاد مشخص و سوالات طیف لیکرت پنج درجه

کیفیت خدمات آموزشی

پرسشنامه کیفیت خدمات آموزشی

دانلود پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات آموزشی همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی استاندارد و معتبر با ابعاد مشخص و سوالات طیف لیکرت پنج درجه

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com