این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب آموزش لیزرل

اشباع سازی مدل ساختاری

اشباع سازی مدل ساختاری

ویدیوی آموزش اشباع سازی مدل ساختاری : مدل اشباع شده Saturated Model مدلی است که در آن پارامترهای تخمین زده شده با نقاط داده data points برابر است.

درجه آزادی

محاسبه درجه آزادی

محاسبه درجه آزادی در معادلات ساختاری برای نرم‌افزار LISREL و AMOS برگرفته از کتاب آموزش کاربردی لیزرل نوشته آرش حبیبی در پایگاه پارس مدیر ارائه شده است.

شاخص RMSEA

محاسبه شاخص RMSEA

محاسبه آنلاین شاخص RMSEA : ریشه میانگین مربعات خطای برآورد یک شاخص برازش مدل است که اگر کوچکتر از ۰/۰۵باشد، نشانگر برازندگی خوب مدل است.

مدل معادلات ساختاری

مدل معادلات ساختاری

مدل معادلات ساختاری (SEM) روشی برای بررسی روابط میان متغیرهای پنهان است که همزمان متغیرهای مشاهده‌پذیر را نیز در نظر می‌گیرد.

تحلیل عاملی

تحلیل عاملی

تحلیل عاملی (Factor Analysis) روشی آماری جهت پی بردن به متغیرهای زیر بنایی یک پدیده یا تلخیص مجموعه‌ای از داده‌ها می‌باشد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com