این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب استرس شغلی

فشار شغلی

فشار شغلی

فشار کاری (Job Pressure) زمانی رخ می‌دهد که مسئولیت‌های یک شغل بیشتر از زمان، منابع یا توانایی و مهارت فرد قرار گرفته در آن موقعیت باشد.

استرس شغلی

استرس شغلی

استرس شغلی (Job Stress) پاسخ‌های احساسی و فیزیکی آسیب‌زننده‌ای است که در برابر رویدادهای محیط کاری رخ می‌دهد و اثرات زیان‌باری دارد.

پرسشنامه مشغله کاری

پرسشنامه مشغله کاری

دانلود پرسشنامه مشغله کاری دارای روایی و پایایی و منبع استاندارد دارای یازده گویه با طیف لیکرت پنج درجه همراه با شرح و تفسیر کامل

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com