پرسشنامه مشغله کاری

دانلود پرسشنامه مشغله کاری دارای روایی و پایایی و منبع استاندارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: استاندارد

شرح و تفسیر: دارد

تعداد سوالات: ۱۱ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: شناختی، عاطفی و فیزیکی

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه مشغله کاری

تعریف مفهومی مشغله کاری: بر اساس تعریف دبرا و کاندوس ۲۰۱۰ مشغله کاری وضعیتی روان‌شناختی است که در آن فرد از میزان وظابف و مسئولیت‌های شغلی بسیاری برخوردار است. وی مشغله کاری را استفاده از تمام وجود خویش در ایفای نقش‌های کاری می‌داند. در پژوهش حاضر، مشغله کاری یعنی افراد در ایفای نقش کاری خود، تمام ابعاد فیزیکی، شناختی و عاطفی خویش را به کار گرفته یا ابراز می‌کنند. این مقیاس شباهت زیادی به پرسشنامه تعادل کار و زندگی دارد.

تعریف عملیاتی مشغله کاری: کارمندی دارای مشغله کاری در بعد شناختی است که انجام وظایف کاری آن‌قدر وی را جذب می‌کند که چیزهای دیگر را فراموش می‌کند. به ندرت در حین انجام کار به چیزهای دیگری غیر از کار فکر می‌کند. هنگام کار کردن به ندرت حواسش به چیز دیگری معطوف ‌می‌شود. هنگام کار احساس می‌کند زمان به سرعت می‌گذرد. با این توضیح، این متغیر را می‌توان بر اساس این‌که به چه میزان، کارمند فکر و ذهن خود را مشغول و متمرکز در کار می‌کند اندازه‌گیری نمود.

کارمندی دارای مشغله کاری در بعد عاطفی است که واقعا به کار دل می‌دهد. زمانی که کارش را به‌خوبی انجام می‌دهد هیجان‌زده می‌شود. از نظر احساسی علاقه‌مند به کار است. احساسات شخصی‌ وی تحت تأثیر چگونگی انجام کار است. لذا این متغیر را می‌توان بر اساس میزانی که کارمند به کار خود علاقه‌مند است و به آن دل می‌دهد سنجید. روایی پرسشنامه مشغله کاری از طریق روایی سازه و انجام تحلیل عاملی تاییدی در محیط نرم‌افزار اموس بررسی شده است. شش گویه به علت بارعاملی اندک حذف شدند و در نهایت مقیاسی شامل ۱۱ گویه تهیه گردید. پایایی این پرسشنامه در یک نمونه پایلوت با محاسبه آلفای کرونباخ بالای ۰/۷ بدست آمد و مطلوب ارزیابی گردید. در روش بازآمون نیز پایایی پرسشنامه مناسب تشخیص داده شد.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله