پرسشنامه استرس شغلی

دانلود پرسشنامه استرس شغلی دارای روایی و پایایی و منبع استاندارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

ابعاد: استرس شغلی کارکنان، مدیریت استرس سازمان

تعداد سوالات: ۱۷ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه استرس شغلی

پرسشنامه استرس شغلی و مدیریت استرس توسط شوپکر و دیمیترو (۲۰۲۱) تهیه شده است. آنها از دو مقیاس استاندارد شده برای سنجش «استرس شغلی» و «مدیریت استرس» به صورت جداگانه استفاده کرده‌اند.

تعریف عملیاتی: برای سنجش استرس شغلی از ۹ گویه با طیف لیکرت پنج درجه استفاده شده است. برای سنجش مدیریت استرس نیز از ۸ گویه با طیف لیکرت پنج درجه استفاده شده است.

تعریف مفهومی: استرس شغلی Job Stress پاسخ‌های احساسی و فیزیکی آسیب‌زننده‌ای است که در برابر رویدادهای محیط کاری رخ می‌دهد. استرس شغلی را می‌توان روی هم جمع شدن عامل‌های استرس‌زا و وضعیت‌های مرتبط با شغلی دانست که اکثر افراد نسبت به استرس‌زا بودن آن اتفاق نظر دارند. مدیریت استرس (Stress Management) را می‌توان برقراری کنش متقابل بین شرایط کار و ویژگی‌های فردی شاغل بیان کرد به گونه‌ای که خواسته‌های محیط کار متناسب با توان فرد باشد.

شیوه تفسیر: برای محاسبه نمره استرس شغلی هر فرد باید مجموع امتیازات آن فرد را محاسبه کرد. نمره کل  بین ۹ تا ۴۵ می‌باشد که نمره ۹ تا ۲۷ استرس شغلی پایین، نمره ۲۷ تا ۳۶ استرس شغلی بالا و ۳۶ تا ۴۵  استرس شغلی بسیار زیاد محسوب می‌شد. نمرات مدیریت استرس نیز بین ۸ تا ۴۰ در نوسان است که نمرات ۸ تا ۲۴ نشان از مدیریت ضعیف استرس دارد. نمرات ۲۴ تا ۳۲ مدیریت خوب استرس و ۳۲ تا ۴۵ عملکرد عالی سازمان در زمینه مدیریت استرس را نشان می‌دهد.

روایی و پایایی: روایی پرسشنامه با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی مطلوب ارزیابی شد. پایایی پرسشنامه استرس شغلی با استفاده از آلفای کرونباخ ۰/۹۴۵ و پایایی پرسشنامه مدیریت استرس ۰/۸۹۲ محاسبه شده است.

مقیاس سنجش استرس کاری اسیپو

پرسشنامه نقش‌های شغلی در سال ۱۹۸۷ توسط اسیپو برای ارزیابی استرس فرد تهیه و مورد استفاده قرار گرفته است. این مقیاس شامل هفت بعد است:

  • بارکاری نقش
  • بی‌کفایتی نقش
  • دوگانگی نقش
  • محدوده نقش
  • مسئولیت
  • محیط فیزیکی

این پرسشنامه شامل ۶۰ سوال می‌باشد که ابعاد ۶ گانه یاد شده هرکدام به ترتیب توسط ده عبارت مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

دانلود پرسشنامه استرس شغلی (اسیپو)

بُعد “بارکاری نقش” وضعیت شخص را نسبت به تقاضاهای محیط کار مورد بررسی قرار می‌دهد. بُعد “بیکفایتی نقش” تناسب میزان مهارت، تحصیلات و ویژگی‌های آموزشی و تجربی فرد را با نیازهای
محیط کار ارزیابی می‌کند. بُعد “دوگانگی نقش” آگاهی فرد از از اولویتها، چشم داشتهای محیط کار و معیارهای ارزشیابی را ارزیابی می‌کند. بُعد “محدوده نقش” تضادهایی را که فرد از نظر وجدان کاری و نقشی که از او در محیط کار انتظار میرود مورد ارزیابی قرار دهد. بُعد “مسئولیت” احساس مسئولیت فرد از نظر کارآیی و رفاه دیگران در محیط کار را می‌سنجد. بُعد “محیط فیزیکی” شرایط نامساعد فیزیکی محیط کار که فرد در معرض آن قرار دارد را بررسی می‌کند.

4.5 2 رای ها
امتیازدهی به مقاله