بدبینی سازمانی

دانلود پرسشنامه بدبینی سازمانی دارای روایی و پایایی همراه با منبع استاندارد

پرسشنامه بدبینی سازمانی برانداز

هدف : بررسی بدبینی سازمانی

تعداد سوالات: ۱۴ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: عاطفی، شناختی و رفتاری

پرسشنامه بدبینی سازمانی کالاگان

تعداد سوالات: ۱۳ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: عاطفی، شناختی و رفتاری

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه بدبینی سازمانی

بدبینی سازمانی نگرشی است بدبینانه که براساس آن فرد معتقد است سازمان صداقت ندارد و هماواره در پی فریب کارکنانش است. بدبینی در واقع نوعی حس منفی فردی یا احساسی همچون ناراحتی، نارضایتی و ناامیدی به سازمان و کارکنانش است.مطالعات نشان می‌دهد در دو دهه اخیر بدبینی سازمانی افزایش پیدا کرده است. به نظر می‌رسد کارکنان نسبت به سازمان‌های دارای محیط مملو از بی‌اعتمادی، فرصت‌طلبانه و غیراخلاقی، بسیار بدبین هستند.

بدبینی سازمانی را می‌توان به مثابه نگرش‌های خاص یا عام افراد دانست که معطوف به احساس ناامیدی، ناامنی، فقدان امیدواری، احساس عصبانیت و بی‌اعتمادی به نهادها، اشخاص، گروهها، ایدئولوژی و مهارت‌های اجتماعی است. بدبینی سازمانی در سه بُعد، شناختی، عاطفی و رفتاری متجلی شده است که شامل باورهای منفی درباره سازمان و اعتقاد به یکپارچه نبودن آن (بُعد شناختی)، عکس‌العمل‌های عاطفی منفی نسبت به تجربیات سازمانی (بُعد عاطفی) و رفتارهای انتقادی مبتنی بر شناخت شکل گرفته در سازمان و بیان اظهاراتی در راستای مرگ صداقت در کلام اعضای سازمان است (بُعاد رفتاری).

تعریف عملیاتی: برای سنجش بدبینی سازمانی براساس سه مولفه بدینی عاطفی، شناختی و رفتاری دارای ۱۴ گویه تدوین شده است. این پرسشنامه توسط براندز و همکاران (۱۹۹۹) طراحی و توسط کوکالان (۲۰۱۹) نیز استفاده شده است. شما نیز با استفاده از این پرسشنامه و تهیه یک مقاله قوی میتوانید یک کوکالان دیگر در عرصیه علمی باشید. چون از ۱۴ گویه استفاده شده است حداقل نمرات ۱۴ و حداکثر ۷۰ خواهد بود. در مقیاس ارائه شده توسط کالاگان نیز از سه بعد عاطفی، شناختی و رفتاری استفاده شده است. چون از ۱۳ گویه استفاده شده است حداقل نمرات ۱۵ و حداکثر ۶۵ خواهد بود. شیوه تفسیر هر پرسشنامه نیز به صورت جداگانه تشریح شده است.

4 2 رای ها
امتیازدهی به مقاله