پرسشنامه بدرفتاری سازمانی

دانلود پرسشنامه بدرفتاری سازمانی دارای روایی، پایایی و منبع استاندارد

روایی و پایایی: دارد

شیوه تفسیر: دارد

منبع استاندارد

تعداد سوالات: ۱۵ گویه با طیف لکیرت پنج درجه

ابعاد: بدرفتاری فردی و بدرفتاری گروهی

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه بدرفتاری سازمانی

تعریف مفهومی: بدرفتاری سازمانی شامل مجموعه اعمال مشخصی با دو ویژگی مشترک اند. نخست، این رفتارها ارادی اند (اتفاقی و سهوی نمی باشند) و دوم، باهدف نقض هنجارهای سازمانی و آسیب رساندن به سازمان و یا اعضای آن و یا هردو طراحی و اجرا می‌شوند. بدرفتاری سازمانی به انجام هرگونه عملی در محیط کاری گفته می‌شود که فرد مجاز به انجام آن نیست. این مقوله همچنین به عنوان رفتاری تعریف می‌شود که از سوی مدیریت سازمان نامطلوب است. چنین رفتارهایی بدون تردید پیامدهای عملکردی منفی و مخربی برای سازمان همراه دارند.

تعریف عملیاتی: برای سنجش بدرفتاری سازمانی از ابزار پرسشنامه استفاده شد. این پرسشنامه شامل ۱۵ گویه است که ۷ سوال آن برای سنجش بدرفتاری‌های فردی و ۸ سوال آن برای سنجش بدرفتاری‌های گروهی است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده شد. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه قابل محاسبه است.

روایی و پایایی: آکینوا و همکاران برای سنجش روایی پرسشنامه از تحلیل عاملی تاییدی استفاده کردند.. برای سنجش پایایی نیز آلفای کرونباخ محاسبه شد. آلفای کرونباخ کلی پرسشنامه ۹۱۳/۰ محاسبه شد و برای تک تک ابعاد نیز بالای ۰/۷ گزارش شده است. همچنین در یک مطالعه داخلی نیز روایی و پایایی مناسبی گزارش شده است.

شیوه تفسیر: از آنجا که امتیاز نهایی هر سازه براساس میانگین نمرات گویه‌های تشکیل دهنده آن قابل محاسبه است بنابراین نمره نهایی هر سازه بین ۱ تا ۵ خواهد بود. اگر میانگین بالای سه (حد متوسط طیف لیکرت) محاسبه شود در این صورت وضعیت سازه مورد بررسی مطلوب است. همچنین می‌توان از آزمون تی-تک نمونه برای بررسی معناداری نتایج استفاده کرد.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله