پرسشنامه بدبینی سازمانی

دانلود پرسشنامه بدبینی سازمانی

فایل ورد پرسشنامه بدبینی سازمانی

هدف : بررسی بدبینی سازمانی

منبع معتبر : دارد

روایی و پایایی : دارد

تعریف مفهومی و عملیاتی : دارد

تعداد سوالات: ۱۴ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: عاطفی، شناختی و رفتاری

3000 تومان – خرید

تعریف مفهومی بدبینی سازمانی

پرسشنامه بدبینی سازمانی براساس سه مولفه بدینی عاطفی، شناختی و رفتاری دارای ۱۴ گویه تدوین شده است. این پرسشنامه توسط براندز و همکاران (۱۹۹۹) طراحی و توسط کوکالان (۲۰۱۹) نیز استفاده شده است. شما نیز با استفاده از این پرسشنامه و تهیه یک مقاله قوی میتوانید یک کوکالان دیگر در عرصیه علمی باشید.

بدبینی سازمانی نگرشی است بدبینانه که براساس آن فرد معتقد است سازمان صداقت ندارد و هماواره در پی فریب کارکنانش است. بدبینی در واقع نوعی حس منفی فردی یا احساسی همچون ناراحتی، نارضایتی و ناامیدی به سازمان و کارکنانش است.مطالعات نشان می‌دهد در دو دهه اخیر بدبینی سازمانی افزایش پیدا کرده است. به نظر می‌رسد کارکنان نسبت به سازمان‌های دارای محیط مملو از بی‌اعتمادی، فرصت‌طلبانه و غیراخلاقی، بسیار بدبین هستند.

ریشه‌یابی مفهوم بدبینی سازمانی

مایل هستم ریشه مفهوم بدبینی را برایتان شرح دهم همانطور که پدرم سال‌ها پیش داستان‌های آن را برایم شرح داده بود. بدبینی ریشه در مکتب کلبیون دارد. این مکتب توسط یکی از شاگردان سقراط پایه گذاری شد و توسط دیوژن یا دیوجانس شهرت پیدا کرد. پیروان این مکتب به تمامی ظواهر زندگی پشت پا زده و زندگی بدوی را در دستور خود قرار داده‌اند. کلب به معنای سگ است و پیروان این مکتب به علت چنین روشی در زندگی، با سگان مشابهت داشتند. دیوژن همان شیخی است که در روز روشن با چراغ به دنبال آدمی بوده است. او همدوره ارسطو است و گویند ارسطو زمانی صبحانه می‌خورد که اسکندر دوست داشت اما دیوژن زمانی صبحانه می‌خورد که دیوژن دوست داشت. حکایت اسکندر و دیوژن شنیدنی است و البته نقل است دیوژن در یک خم زندگی می‌کرد و بعدها حتی آن خم را هم شکست تا بکلی آزاد شود. (آرش حبیبی – به یاد داستان‌های پدر)

دیوژن بنیانگذار مکتب بدبینی

دیوژن؛ بنیانگذار مکتب بدبینی

بدبینی سازمانی را می‌توان به مثابه نگرش‌های خاص یا عام افراد دانست که معطوف به احساس ناامیدی، ناامنی، فقدان امیدواری، احساس عصبانیت و بی‌اعتمادی به نهادها، اشخاص، گروهها، ایدئولوژی و مهارت‌های اجتماعی است. بدبینی سازمانی در سه بُعد، شناختی، عاطفی و رفتاری متجلی شده است که شامل باورهای منفی درباره سازمان و اعتقاد به یکپارچه نبودن آن (بُعد شناختی)، عکس‌العمل‌های عاطفی منفی نسبت به تجربیات سازمانی (بُعد عاطفی) و رفتارهای انتقادی مبتنی بر شناخت شکل گرفته در سازمان و بیان اظهاراتی در راستای مرگ صداقت در کلام اعضای سازمان است (بُعاد رفتاری).