پرسشنامه مدیریت تضاد

دانلود پرسشنامه مدیریت تضاد

فایل ورد پرسشنامه مدیریت تضاد

هدف: بررسی مدیریت تضاد

ابعاد: استراتژی عدم مقابله، استراتژی راه حل گرایی و استراتژی کنترل

تعداد سوالات: ۳۰ گویه طیف لیکرت ۵ درجه

روایی و پایایی: دارد

منبع شناسی معتبر : دارد

3000 تومان – خرید

تعریف مفهوم مدیریت تضاد

تعارض و تضاد یک نزاع ، مشاجره یا تقابل نیروهاى موجود بین نیازهاى اولیه و نیازهاى معنوى ، مذهبى و منظرهاى اخلاقى و از طرفى ناسازگارى طرز فکر و تصورات بین دو نفر یا بیشتر را توضیح میدهد و یا فراگردى است که شخص در آن به طور عمدى تلاش می‎کند تا مانع موفقیت فرد دیگر شود‌.

تعارض فرآیندى است که در آن، شخص الف به طور عمدى مى‌کوشد تا به گونه‌اى بازدارنده سبب ناکامى شخص ب در رسیدن به علایق و اهدافش گردد.

تعارض‌ فرایندى‌است‌ که‌ در آن‌ فردى‌ در مى‌یابد که‌ شخص‌ دیگرى‌به‌ طور منفى‌ روى‌ آن‌ چیزى‌ که‌ او تعقیب‌ مى‌کندتأثیر گذاشته‌ است‌.

در واقع تعارض، تعاملات ارتباطى افرادى است که به همدیگر وابسته‌اند و احساس مى‌کنند علایقشان متضاد یا ناسازگار است.

تعارض اختلاف در رسیدن به هدفهاى سازمان است. امروز نیروى‌ انسانى‌ به‌ عنوان‌ اصلیترین‌ دارایى‌ سازمانها و به‌ عنوان‌ مزیت‌رقابتى‌ آن مطرح‌ است‌ وجود همکارى‌ و همدلى‌ بین‌ این‌ منابع‌ ارزشمند از جمله‌ مهمترین‌ عوامل‌ اساسى‌براى‌ موفقیت‌ درهمه‌ سازمانها است. تعارض در سازمان اجتناب ناپذیر و لزوما” براى سازمان غیر ضرورى نیست تعارض مى تواند خلاقیت را بیشتر و نو آورى و تغییر را ترویج دهد و یا ممکن است باعث اتلاف و تحلیل انرژى و منابع سازمان شود براى مدیریت تعارض باید مدیران آن را به عنوان نیروى دائمى بشناسند و با برخورد سازنده و صحیح در جهت پویائى سازمان ، آن را مدیریت نمایند. بنابراین توانائى هدایت و کنترل‌ پدیده‌ تعارض‌ در سازمانها از مهمترین‌ مهارتهاى‌ مدیران‌ است‌ که‌ مدیران‌ امروز نیازمند آن‌ هستند.