این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب اعتیاد به کار

اعتیاد به کار

اعتیاد به کار

اعتیاد به کار (Workaholism) یک وضعیت و حالت روحی است که فرد نمی‌تواند خود را از کار رهایی داده و مدام این رفتار را تکرار می‌کند.

پرسشنامه مشغله کاری

پرسشنامه مشغله کاری

دانلود پرسشنامه مشغله کاری دارای روایی و پایایی و منبع استاندارد دارای یازده گویه با طیف لیکرت پنج درجه همراه با شرح و تفسیر کامل

پرسشنامه اعتیاد به اینترنت

پرسشنامه اعتیاد به اینترنت

پرسشنامه اعتیاد به اینترنت کیمبرلی یانگ دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی و شیوه تفسیر با طیف لیکرت

پرسشنامه اعتیاد به کار

پرسشنامه اعتیاد به کار

دانلود پرسشنامه اعتیاد به کار همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی استاندارد و معتبر با ابعاد مشخص و سوالات طیف لیکرت پنج درجه

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com