این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب برونسپاری

پرسشنامه برون‌سپاری لجستیک

پرسشنامه برون‌سپاری لجستیک

دانلود پرسشنامه برون‌سپاری لجستیک دارای روایی و پایایی و منبع شناسی معتبر به صورت استاندارد همراه با ابعاد تعریف شده و مشخص با طیف لیکرت ۵ درجه

پرسشنامه برون‌سپاری

پرسشنامه برون‌سپاری

دانلود پرسشنامه برون‌سپاری همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی معتبر به صورت استاندارد با ابعاد مشخص و گویه‌های طیف لیکرت پنج درجه

برون‌سپاری (Outsourcing)

برون‌سپاری (Outsourcing)

برون‌سپاری (Outsourcing) در واقع سپردن برخی مسئولیت ها به یک شرکت یا یک شخص ثالث، و بستن قرارداد با آنها است تا برخی کارها را انجام دهند.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com