پرسشنامه برون‌سپاری لجستیک

دانلود پرسشنامه برون‌سپاری لجستیک دارای روایی، پایایی، تعریف مفهومی، عملیاتی، شیوه تفسیر و منبع استاندارد

پرسشنامه برون‌سپاری لجستیک

تعداد سوالات: ۲۰ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: انعطاف‌پذیری، تجربه کاری، تکنولوژی، ریسک، کیفیت و هزینه‌های لجستیکی

پرسشنامه برون‌سپاری لجستیک سبز

تعداد سوالات: ۱۸ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: محصول سبز، کنترل‌ آلاینده‌ها، هزینه، مدیریت زیست‌محیطی، خدمات و کیفیت

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه برون‌سپاری لجستیک

برون‌سپاری لجستیک: برون سپاری فرایند سپردن برخی مسئولیت‌های پشتیبانی شرکت یا یک شخص ثالث، و بستن قرارداد با آنهاست تا برخی کارها را انجام دهند. به بیانی دیگر برون سپاری در مفهوم اولیه خود بدین معناست که بخشی از فعالیت‌های یک شرکت به بیرون سپرده شود. در حقیقت خود شرکت از فرایند خارج شود و کارها توسط شخص ثالث انجام شود.

فرآیند لجستیک به وسیله انجمن مدیریت لجستیک به صورت زیر تعریف شده است: لجستیک بخشی از فرایند زنجیره تامین است که برنامه‌ریزی، اجرا و کنترل مؤثر و کارای جریان و انبارش کالاها، خدمات و اطلاعات مرتبط را از نقطه مبداء تا نقطه مصرف به عهده دارد تا نیازمندی‌های مشتری برآورده شود. مدیریت جستیک در واﻗﻊ ﭼﻴﺰی ﻓﺮاﺗﺮ از ﺣﻤﻞ ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻫﺎ از ﻧﻘﻄﻪ‌ای ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ دﻳﮕﺮ اﺳﺖ و دارای ﻳـﻚ ﻧﻘـﺶ ﻛﻠﻴﺪی در اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺰﻳﺖ‌های رقابتی سازمان می‌باشد.

برون‌سپاری لجستیک سبز: اخیراً بحث سبز بودن در راستای مسئولیت اجتماعی و توسعه پایدار در دستور کار سازمان‌ها قرار گرفته است. بسیاری از فعالیت‌های سازمانی تحت تاثیر این رویکرد قرار دارد و در حوزه پشتیبانی نیز بحث لجستیک سبز قرار دارد. برای سنجش و ارزیابی تامین‌کنندگان جهت برون‌سپاری لجستیک می‌توان از پرسشنامـه استفاده کرد. در این خصوص مقیاسی استاندارد دارای هیجده گویه با طیف لیکرت پنج درجه طراحی شده است. پژوهشگران می‌توانند از این مقیاس برای سنجش سبز بودن فعالیت‌های لجستیک سازمان بهره گیرند. روایی، پایایی و شیوه تفسیر پرسشنامه مشخص است.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله