پرسشنامه لجستیک

دانلود پرسشنامه برون‌سپاری لجستیک

فایل ورد پرسشنامه برون‌سپاری لجستیک

هدف: بررسی تامین کنندگان جهت برون‌سپاری و پشتیبانی استراتژیک از سازمان

معیارهای اصلی: انعطاف‌پذیری، تجربه کاری، تکنولوژی، ریسک، کیفیت و هزینه‌های لجستیکی

تعداد زیرمعیارها: ۲۰ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

روایی و پایایی دارد

منبع استاندارد: دارد

3000 تومان – خرید

تعریف مفهومی لجستیک

فرآیند لجستیک به وسیله انجمن مدیریت لجستیک به صورت زیر تعریف شده است: لجستیک بخشی از فرایند زنجیره تامین است که برنامه ریزی، اجرا و کنترل مؤثر و کارای جریان و انبارش کالاها، خدمات و اطلاعات مرتبط را از نقطه مبداء تا نقطه مصرف به عهده دارد تا نیازمندی‌های مشتری برآورده شود. لجستیک چیست ؟ ﻟﺠﺴﺘﻴﻚ در واﻗﻊ ﭼﻴﺰی ﻓﺮاﺗﺮ از ﺣﻤﻞ ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻫﺎ از ﻧﻘﻄﻪ‌ای ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ دﻳﮕﺮ اﺳﺖ و دارای ﻳـﻚ ﻧﻘـﺶ ﻛﻠﻴﺪی در اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺰﻳﺖ‌های رقابتی سازمان می‌باشد.