برون‌سپاری

دانلود پرسشنامه برون‌سپاری

فایل ورد پرسشنامه برون‌سپاری

منبع معتبر : دارد

روایی و پایایی : دارد

تعداد سوالات: ۳۱ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: سرعت، انطعاف‌پذیری، کنترل، مدیریت، تمرکز بر قابلیت کلیدی، کیفیت خدمات و کاهش هزینه

هدف: سنجش برون‌سپاری لجستیک در سازمان

3000 تومان – خرید

تعریف مفهومی برون سپاری

برون‌سپاری در واقع سپردن برخی مسئولیت ها به یک شرکت یا یک شخص ثالث، و بستن قرارداد با آنهاست تا برخی کارها را انجام دهند. به بیانی دیگر برون‌سپاری در مفهوم اولیه خود بدین معناست که بخشی از فعالیتهای یک شرکت به بیرون سپرده شود و در حقیقت خود شرکت از فرایند خارج شود و کارها توسط شخص ثالث انجام شود. به عنوان مالک یک شرکت کوچک، شما احتمالا به فکر برون سپاری قسمتی از کسب و کار خود افتاده اید.