لجستیک سبز

دانلود پرسشنامه برون‌سپاری لجستیک سبز

فایل ورد پرسشنامه برون‌سپاری لجستیک سبز

هدف: بررسی تامین کنندگان جهت برون‌سپاری و پشتیبانی سبز از سازمان

معیارهای اصلی: محصول سبز، کنترل آلاینده‌ها، هزینه، مدیریت زیست محیطی، خدمات و کیفیت

تعداد زیرمعیارها: ۱۸ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

روایی و پایایی دارد

منبع استاندارد: دارد

3000 تومان – خرید

تعریف مفهومی لجستیک

فرآیند لجستیک به وسیله انجمن مدیریت لجستیک به صورت زیر تعریف شده است: لجستیک بخشی از فرایند زنجیره تامین است که برنامه ریزی، اجرا و کنترل مؤثر و کارای جریان و انبارش کالاها، خدمات و اطلاعات مرتبط را از نقطه مبداء تا نقطه مصرف به عهده دارد تا نیازمندی‌های مشتری برآورده شود. لجستیک چیست ؟ ﻟﺠﺴﺘﻴﻚ در واﻗﻊ ﭼﻴﺰی ﻓﺮاﺗﺮ از ﺣﻤﻞ ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻫﺎ از ﻧﻘﻄﻪ‌ای ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ دﻳﮕﺮ اﺳﺖ و دارای ﻳـﻚ ﻧﻘـﺶ ﻛﻠﻴﺪی در اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺰﻳﺖ‌های رقابتی سازمان می‌باشد.

لجستیک سبز : لجستیک سبز به تولید و توزیع کالا بصورت پایدار با در نظر گرفتن عوامل زیست محیطی و اجتماعی می‌پردازد. بنابراین اهداف سازمان نه فقط به تاثیر اقتصادی سیاست‌های لجستیکی بلکه به مینیمم کردن تاثیرات منفی بر جامعه مانند تاثیر آلودگی بر محیط زیست می‌پردازد. این تاثیرات شامل مصرف منابع، استفاده از زمین، اسیدی سازی، اثرات سمی بر اکوسیستم و انتشار گازهای گلخانه‌ای می‌باشد.