پرسشنامه لجستیک سبز

دانلود پرسشنامه لجستیک سبز دارای روایی، پایایی و منبع استاندارد

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی : دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوالات: ۱۸ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: محصول سبز، کنترل‌ آلاینده‌ها، هزینه، مدیریت زیست‌محیطی، خدمات و کیفیت

تعریف مفهومی پرسشنامه لجستیک سبز

لجستیک سبز به تولید و توزیع کالا بصورت پایدار با در نظر گرفتن عوامل زیست محیطی و اجتماعی می‌پردازد. بنابراین اهداف سازمان نه فقط به تاثیر اقتصادی سیاست‌های لجستیکی بلکه به مینیمم کردن تاثیرات منفی بر جامعه مانند تاثیر آلودگی بر محیط زیست می‌پردازد. این تاثیرات شامل مصرف منابع، استفاده از زمین، اسیدی سازی، اثرات سمی بر اکوسیستم و انتشار گازهای گلخانه‌ای می‌باشد.

فرآیند لجستیک به وسیله انجمن مدیریت لجستیک تعریف شد: لجستیک بخشی از فرایند زنجیره تامین است که برنامه‌ریزی، اجرا و کنترل مؤثر و کارای جریان و انبارش کالاها، خدمات و اطلاعات مرتبط را از نقطه مبداء تا نقطه مصرف به عهده دارد تا نیازمندی‌های مشتری برآورده شود. مدیریت جستیک در واﻗﻊ ﭼﻴﺰی ﻓﺮاﺗﺮ از ﺣﻤﻞ ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻫﺎ از ﻧﻘﻄﻪ‌ای ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ دﻳﮕﺮ اﺳﺖ و دارای ﻳـﻚ ﻧﻘـﺶ ﻛﻠﻴﺪی در اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺰﻳﺖ‌های رقابتی سازمان می‌باشد.

تعریف عملیاتی: برای سنجش لجستیک سبز از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. این پرسشنامه از ۵ سازه اصلی شامل محصول سبز، کنترل‌ آلاینده‌ها، هزینه، مدیریت زیست‌محیطی، خدمات و کیفیت برای ارزیابی لجستیک سبز استفاده شده است. همچنین ۱۸ گویه به این منظور در نظر گرفته است. برای سنجش روایی پرسشنامه نسبت روایی محتوایی (CVR) براساس دیدگاه ۲۰ خبره محاسبه گردید. مقدار آلفای کرونباخ پرسشنامه نیز ۰/۸۹۵ محاسبه شد. اطلاعات مربوط به روایی و پایایی تمامی شاخص‌های پرسشنامه به تفکیک ارائه شده است.

شیوه تفسیر: برای نمره‌دهی از طیف لیکرت ۱ تا ۵ استفاده می‌شود. بنابراین نمره نهایی ارزیابی هریک از سازمان بین ۱۸ تا ۹۰ خواهد بود. اگر امتیاز تامین‌کننده بالای ۷۲ باشد مطلوب است. بین ۵۴ تا ۷۲ متوسط است و اگر کمتر از ۵۴ باشد ضعیف در نظر گرفته می‌شود.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله