این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب تحقیق توصیفی

تحقیق شبه آزمایشی

تحقیق شبه آزمایشی

طرح شبه آزمایشی Quasi-experimental designs به طرح‌های آزمایشی که در آن‌ها نتوان از انتساب تصادفی استفاده کرد، گفته می‌شود.

تحقیق علی-مقایسه‌ای

تحقیق علی-مقایسه‌ای (پس رویدادی)

تحقیق علی-مقایسه‌ای Causal-comparative research یک روش پژوهش علمی است که در آن پژوهشگر با توجه به متغیر وابسته به بررسی علل احتمالی وقع آن می‌پردازد.

تحقیق توصیفی

تحقیق توصیفی

تحقیق توصیفی شامل مجموعه روش‌هایی است که هدف آنها توصیف شرایط یا پدیده‌های مورد بررسی است. در این رویکرد پژوهشگر در متغیرها دخالت یا دسنکاری نمی‌کند.

مطالعه موردی

مطالعه موردی

مطالعه موردی Case Study یک روش پژوهش علمی از نوع توصیفی است که به صورت باز، ژرف و جزئی‌نگر به مطالعه یک مورد از جنبه‌های گوناگون می‌پردازد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com