این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب تعدیل نیروی انسانی

برنامه‌ریزی تعداد کارکنان

برنامه‌ریزی تعداد کارکنان

برنامه‌ریزی تعداد کارکنان رویکردی استراتژیک است که اطمینان می‌دهد سازمان از اعضای کافی در یک بودجه مشخص برای دستیابی به اهداف برخوردار است.

پرسشنامه تعدیل نیروی انسانی

پرسشنامه تعدیل نیروی انسانی

دانلود پرسشنامه تعدیل نیروی انسانی دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، شیوه تفسیر و ابعاد مشخص با گویه‌های طیف لیکرت پنج درجه

تعدیل نیروی انسانی

تعدیل نیروی انسانی

تعدیل نیروی انسانی Layoff به تعلیق موقت یا خاتمه خدمت دائمی کارکنان به از سازمان به دلیل مدیریت بهتر منابع انسانی یا کوچک‌سازی سازمان گفته می‌شود.

کوچک سازی دولت

کوچک‌سازی سازمان

کوچک‌سازی سازمان (Corporate downsizing) فعالیتی مدیریتی برای کاهش  منابع انسانی و سرمایه با هدف اصلاح ساختاری و بهبود مدیریت عملکرد است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com