این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب خدمات عمومی

پرسشنامه خدمات عمومی نوین

پرسشنامه خدمات عمومی نوین

دانلود پرسشنامه خدمات عمومی نوین دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی و شیوه تفسیر با طیف لیکرت پنج درجه

مشارکت شهروندی

مشارکت شهروندی

مشارکت شهروندی (Citizens Participation) فراهم ساخت فرصت‌هایی برای شهروندان جهت شرکت کردن در تصمیم‌های دولتی یا فرایندهای برنامه‌ریزی است.

خدمات عمومی نوین

خدمات عمومی نوین

خدمات عمومی نوین نظریه‌ای در مدیریت دولتی است که در جستجوی کاهش بوروکراسی و افزایش پاسخگویی و کیفیت خدمات براساس شهروند مداری است.

مدیریت دولتی نوین

مدیریت دولتی نوین

مدیریت دولتی نوین (Reinventing government) کوششی جهت دستیابی به ارزش‌های محوری و کارایی و اثربخش در کلیه فعالیت‌ها و اقدامات دولت است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com