این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب داده پرت

ماتریس تکین

ماتریس تکین (Singular matrix)

ماتریس تکین (Singular matrix) به ماتریسی گفته می‌شود که دترمینان آن صفر است و از همین‌رو قابل معکوس کردن نیست.

داده‌های گمشده

داده‌های گمشده

داده‌های گمشده (Missing data) شامل خانه‌هایی در یک یک فایل داده است که مقدار یا ارزشی برای متغیر مورد بررسی برای آن منظور نشده است.

فاصله ماهالانوبیس

فاصله ماهالانوبیس

فاصله ماهالانوبیس (Mahalanobis distance) فاصله یک داده ویژه از توزیع داده‌ها در میان داده‌های گردآوری شده یک نمونه آماری است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com