این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب رفتار شهروندی سازمانی

پرسشنامه رفتار شهروندی برند

رفتار شهروندی برند

رفتار شهروندی برند شامل تمامی رفتارهای داوطلبانه‌ای است که از جانب ذی‌نفعان داخلی سازمان و برای قدرت بخشیدن به برند (نام و نشان تجاری) سازمان انجام می‌شود.

پرسشنامه رفتار شهروندی مشتری

رفتار شهروندی مشتری

رفتار شهروندی مشتری (Customer Citizenship Behavior) بروز رفتارهایی در مشتری است که به حفظ و گسترش فضای اجتماعی و روانی محیط کار کمک می‌کند.

رفتار شهروندی سازمانی

رفتار شهروندی سازمانی

رفتار شهروندی سازمانی Organizational citizenship behavior تعهد داوطلبانه و خودجوش کارکنان در انجام وظایفی است که در شرح شغلی رسمی آنان وجود ندارد.

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پادساکف

دانلود پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پادساکف دارای ابعاد نوع دوستی، وجدان کاری، جوانمردی، آداب اجتماعی، ادب و تواضع، روحیه همکاری، محافظت از منابع سازمان

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com