پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی

دانلود پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پادساکف دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: استاندارد (پادساکف)

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوالات : ۲۸ سوال با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: نوع دوستی، وجدان کاری، جوانمردی، آداب اجتماعی، ادب و تواضع، روحیه همکاری، محافظت از منابع سازمان

تعریف مفهومی و عملیاتی رفتار شهروندی سازمانی

مفهوم رفتار شهروندی سازمانی Organizational citizenship behavior در مطالعات چستر بارنارد در مورد تمایل به همکاری و مطالعات کتز و کان در مورد عملکرد و رفتارهای خودجوش و فراتر از انتظارات، قابل ردیابی است. با این وجود نخستین بار اسمیت، اورگان و نیر ( ۱۹۸۳) اصطلاح رفتار شهروندی سازمانی (OCB) استفاده کردند.

تعریف: رفتار شهروندی سازمانی را به عنوان رفتارهایی سودمند تعریف می‌کنند که در شرح شغل قید نشده است اما کارکنان برای کمک به دیگران در انجام وظایف‌شان به نحوی مشهود از خود بروز می‌دهند. با وجود آنکه این رفتارها در ارزیابی‌های سنتی عملکرد شغلی به طور ناقص اندازه‌گیری و یا حتی گاهی اوقات مورد غفلت قرار می‌گرفتند، در بهبود اثربخشی سازمانی مؤثر هستند. رفتار شهروندی سازمانی، رفتاری است خودجوش و آگاهانه است که به طور مستقیم یا صریح توسط سیستم پاداش رسمی پیش‌بینی نشده است، اما روی هم رفته عملکرد سازمان را ارتقا می‌دهد. منظور از خودجوش و آگاهانه این است که این رفتار، ضرورت اجباری نقش یا شرح شغل نیست، بلکه این رفتار بیشتر یک انتخاب شخصی است و در صورت انجام ندادن، تنبیهی به دنبال ندارد.

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پادساکف

ابعاد پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پادساکف

ابعاد رفتار شهروندی سازمانی

اورگان و کانوفسکی (۱۹۸۹) پنج عامل اصلی برای رفتار شهروندی سازمانی شناسایی کرده‌اند که عبارتند از: نوع دوستی، وجدان کاری، جوانمردی، آداب اجتماعی و ادب و تواضع (نزاکت). پایایی این پرسشنامه ۰/۸۲۷ گزارش شده است.

با گسترش علاقمندی به بررسی ابعاد رفتار شهروندی سازمانی مشخص شد که در این زمینه اتفاق نظر وجود ندارد. پادساکف (۲۰۰۰) نشان داد که حدوداً ۳۰ نوع از این رفتارها شناسایی شده اند. او دو بعد دیگر به رفتار شهروندی سازمانی اضافه کرد و این رفتارها را در قالب هفت دسته تقسیم کرد: همکاری با کارکنان و محافظت از منابع سازمان. پایایی این پرسشنامه ۰/۹۱۲ گزارش شده است.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله