این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب رهبری تحول آفرین

کتاب تحول دیجیتال

کتاب تحول دیجیتال

کتاب تحول دیجیتال Leading Digital نوشته جرج وسترمن، دیدیه بونت و اندو مک‌آفی به زبان انگلیسی و ترجمه مهدی شامی و شادی ایرانی انتشارات نص

تحول دیجیتال

تحول دیجیتال

تحول دیجیتال Digital Transformation یکپارچه‌سازی فناوری دیجیتال در تمام زمینه‌های کسب و کار بوده و به طور زیربنایی بر تغییر نحوه انجام عملیات تمرکز دارد.

رهبری تحول آفرین

رهبری تحول آفرین

مفهوم اولیه رهبری تحو ل آفرین توسط برنز و در نتیجه تحقیقات توصیفی او پیرامون رهبران سیاسی ارائه شد. رهبری تحولی یک الگوی نوین رهبری است.

رهبری تحول آفرین

پرسشنامه رهبری تحول آفرین برنز

دانلود پرسشنامه رهبری تحول آفرین دارای روایی و پایایی و منبع معتبر و استاندارد به صورت طیف لیکرت ۵ درجه و دارای ابعاد و گویه های مشخص

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com