نوشته‌های دارای برچسب رهبری تحول آفرین

رهبری تحول آفرین

رهبری تحول آفرین

مفهوم اولیه رهبری تحو ل آفرین توسط برنز و در نتیجه تحقیقات توصیفی او پیرامون رهبران سیاسی ارائه شد. رهبری تحولی یک الگوی نوین رهبری است.

رهبری تحول آفرین

پرسشنامه رهبری تحول آفرین برنز

دانلود پرسشنامه رهبری تحول آفرین دارای روایی و پایایی و منبع معتبر و استاندارد به صورت طیف لیکرت ۵ درجه و دارای ابعاد و گویه های مشخص

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com