این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب روش تحقیق در مدیریت

روش تحقیق مشاهده ای

روش تحقیق مشاهده‌ای

روش تحقیق مشاهده‌ای (Observational study) در حوزه مدیریت و علوم اجتماعی به تفسیر پارامترهای جامعه براساس یک نمونه می پردازد.

انواع تحقیق علمی براساس هدف

انواع تحقیق علمی (براساس هدف)

حافظ نیا در کتاب روش تحقیق در عاوم انسانی معتقد است بر اساس هدف انواع تحقیق علمی را می‌توان به دو گروه کلی بنیادی، کاربردی تقسیم کرد.

روش تحقیق آمیخته

روش تحقیق آمیخته

روش تحقیق آمیخته (Mixed Method) رویکردی پژوهشی است که در آن از ترکیبی از روش‌های کمی و کیفی به صورت نظام‌مند استفاده می‌شود.

انواع روش تحقیق

انواع پژوهش (تحقیق)

انواع پژوهش (تحقیق) در مدیریت و علوم اجتماعی را معمولاً با توجه به هدف و روش‌های گردآوری داده‌ها دسته‌بندی می‌کنند. پژوهش‌ها براساس هدف می‌توانند بنیادی یا کاربردی باشند و از منظر روش گردآوری داده‌ها می‌توانند آزمایشی یا غیرآزمایشی باشند.

نگارش مقاله علمی پژوهشی

مقاله علمی-پژوهشی

مقاله علمی-پژوهشی (Research article) برخلاف مقاله مروری، یک منبع دسته اول است که دارای روش تحقیق، تحلیل داده‌ها و یافته‌های پژوهشی است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com