این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب رگرسیون خطی

آزمون هم‌خطی با SPSS

هم‌خطی (Collinearity)

هم‌خطی (Collinearity) در رگرسیون و مدل‌های ساختاری وضعیتی است که نشان می‌دهد یک متغیر مستقل تابعی خطی از سایر متغیرهای مستقل است.

ضریب تعیین (تشخیص)

ضریب تعیین (تشخیص)

ضریب تعیین یا تشخیص (Coefficient Of Determination) در مدل‌های رگرسیونی میزان تغییرات در متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل را تبیین می‌کند.

رگرسیون Regression

آزمون دوربین واتسون

آزمون دوربین واتسون (Durbin–Watson) آزمونی برای بررسی خودهمبستگی میان مقادیر باقی‌مانده در مدل‌های ساختاری و رگرسیونی است.

رگرسیون Regression

رگرسیون (Regression)

رگرسیون (Regression) یک روش آماری برای سنجش تاثیرات متغیرها با در نظر گرفتن روابط همزمان آنها بر یکدیگر براساس داده‌های گذشته است.

آموزش تحلیل مسیر

تحلیل مسیر

تحلیل مسیر (Path analysis) روشی آماری مبتنی بر تحلیل رگرسیون چند متغیرى است که برای سنجش روابط متغیرها در یک مدل علّی استفاده می‌شود.

رگرسیون سلسله‌مراتبی

رگرسیون سلسله‌مراتبی

رگرسیون سلسله‌مراتبی (Hierarchical regression) نشان می‌دهد متغیرهای پیش‌بین پس از ورود متغیرهای دیگر به صورت معنادار تغییرات متغیر وابسته را توجیه می‌کنند.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com