رگرسیون Regression

آموزش رگرسیون Regression

رگرسیون Regression یک روش آماری برای سنجش تاثیرات متغیرها با در نظر گرفتن روابط همزمان آنها بر یکدیگر است. معنای لغوی رگرسیون بازگشت به گذشته است و وجه تسمیه این روش نیز استفاده از داده‌های گذشته برای پیش‌بنی آینده است. شکل‌گیری و ابداع روش‌های رگرسیونی به دهه پایانی قرن نوزدهم برمی‌گردد. در سال ۱۸۸۶ کارل پیرسون توانست فرمولی برای محاسبه ضریب همبستگی ارائه دهد که علاوه بر نوآورانه بودن، مسیر جدیدی را در علم آمار فراهم کرد. این فرمول مبنای شکل‌گیری نظریه رگرسیون regression بوده است. اگر که فرمول پیرسون، همبستگی بین دو متغیر را نشان می‌دهد در نظریه رگرسیون تغییرپذیری متغیر وابسته به دلیل تغییرپذیری متغیر مستقل نشان داده می‌شود.

در پژوهش‌های رگرسیون هدف پیش‌بینی یک یا چند متغیر وابسته (ملاک) براساس یک یا چند متغیر مستقل (پیش‌بین) است. در رگرسیون چندگانه هدف پیدا کردن متغیرهای پیش‌بینی است که تغییرات متغیر وابسته را چه به تنهائی و چه مشترکاً پیش‌بینی کند. ورود متغیرهای مستقل در رگرسیون به روش‌های متعددی صورت می‌گیرد. روش همزمان، روش گام به گام و روش سلسله‌مراتبی سه روش اساسی در این تکنیک است.

تحلیل مسیر یکی از تکنیک‌هائی است که بر پایه مفهوم رگرسیون توسط سول رایت در اویل قرن بیستم معرفی شد. تحلیل مسیر یا path analysis روش آماری کاربرد ضرایب بتای استاندارد رگرسیون چند متغیری در مدل‌های ساختاری است. هدف تحلیل مسیر به دست آوردن برآوردهای کمی روابط علّی ( همکنشی یکجانبه یا کواریته) بین مجموعه‌ای از متغیرهاست. ساختن یک مدل علّی لزوماً به معنای وجود روابط علّی در بین متغیرهای مدل نیست بلکه این علیت بر اساس مفروضات همبستگی و نظر و پیشینه تحقیق استوار است.

انواع روش رگرسیون Regression

رگرسیون خطی ساده : پیش‌بینی یک متغیر وابسته براساس یک یا چند متغیر مستقل

رگرسیون چندگانه (Multiple) : پیش‌بینی یک یا چند متغیر وابسته براساس چندمتغیر مستقل

رگرسیون چندگانه تک عاملی (Univariate Multiple Regression) : پیش‌بینی یک متغیر وابسته براساس چند متغیر مستقل

رگرسیون چندگانه چند عاملی (Multivariate Multiple Regression): پیش‌بینی چند متغیر وابسته براساس چند متغیر مستقل

تحلیل رگرسیون با SPSS

از منوی Analyze گزینه Regression فرمان Linear را اجرا کنید.

تحلیل رگرسیون در SPSS

تحلیل رگرسیون در SPSS

متغیر وابسته تعهد را به کادر Dependent وارد کنید. در تکنیک رگرسیون خطی فقط می‌توان یک متغیر را به کادر Dependent وارد کنید.

متغیر یا متغیرهای مستقل را به کادر Independent وارد کنید.

با تایید این کار چندین جدول در خروجی ظاهر خواهد شد.

برای مشاهده ضریب تعیین از جدول Model Summary استفاده کنید.

جدول ضریب تعیین در SPSS

ضریب تعیین رگرسیون در SPSS

براساس نتایح این جدول متغیرهای پیش بین توانسته‌اند ۲۸% از تغییرات در متغیر وابسته را تبیین کنند.

ضریب بتای رگرسیون

ضریب بتای رگرسیون در SPSS

میزان تاثیر براساس جدول نهایی و ضریب بتای استاندارد سنجیده می‌شود. براساس جدول فوق مشخص است میزان تاثیر متغیر اعتماد بر متغیر وابسته تعهد ۰/۱۹۳ است. آماره تی نیز ۱/۹۷۴ بدست آمده است ولی چون معنی داری از سطح خطا بزرگتر است بنابراین تاثیر اعتماد بر تعهد معنادار نیست. از سوی دیگر میزان تاثیر رضایت بر تعهد ۰/۴۱ بدست آمده است و آماره تی نیز ۴/۱۹۶ محاسبه شده است بنابراین رضایت بر تعهد تاثیر مثبت و معناداری دارد.

پیش فرض‌های آزمون رگرسیون

برای انجام تحلیل رگرسیون باید از موارد زیر مطمئن شوید:

حجم نمونه در رگرسیون

آزمون صادفی بودن داده ها

آزمون نرمال بودن داده ها

آزمون دروبین-واتسون

آزمون هم خطی

برای مطالعه بیشتر بحث تفاوت رگرسیون و همبستگی را مطالعه کنید.

منبع : رگرسیون regression نوشته آرش حبیبی کتاب آموزش SPSS

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله