این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب رگرسیون

آموزش تحلیل مسیر

تحلیل مسیر

تحلیل مسیر (Path analysis) روشی آماری مبتنی بر تحلیل رگرسیون چند متغیرى است که برای سنجش روابط متغیرها در یک مدل علّی استفاده می‌شود.

رگرسیون سلسله‌مراتبی

رگرسیون سلسله‌مراتبی

رگرسیون سلسله‌مراتبی (Hierarchical regression) نشان می‌دهد متغیرهای پیش‌بین پس از ورود متغیرهای دیگر به صورت معنادار تغییرات متغیر وابسته را توجیه می‌کنند.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com