این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب رگرسیون

ضریب تعیین (تشخیص)

ضریب تعیین (تشخیص)

ضریب تعیین یا ضریب تشخیص Coefficient Of Determination در مدل های رگرسیونی میزان تغییرات در متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل را تبیین می کند.

محاسبه متغیر تعدیلگر در SPSS

محاسبه متغیر تعدیلگر در SPSS

آموزش محاسبه متغیر تعدیلگر در SPSS زمانی که متغیر تعدیلگر از نوع اسمی-رتبه ای است و متغیر مستقل پیوسته است و با طیف لیکرت سنجیده شده است.

رگرسیون هایس

محاسبه متغیر تعدیلگر

اندور هایس برای محاسبه متغیر تعدیلگر افزونه ای به نام PROCESS ارائه کرده که با دانلود و نصب آن می توان تاثیر متغر تعیدلگر را با روش رگرسیون خطی حساب کرد.

حجم نمونه تحلیل عاملی و مدل ساختاری

حجم نمونه مدل معادلات ساختاری

حجم نمونه مدل معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تاییدی براساس فرمول کوکران و جدول مورگان انجام نمی شود بلکه براساس تعداد عامل ها و گویه ها تعیین می شود.

رگرسیون regression

آزمون دوربین واتسون

آزمون دوربین واتسون به همراه آموزش آزمون دوربین واتسون روش رگرسیون با استفاده از نرم افزار SPSS به کوشش استاد آرش حبیبی در پایگاه پارس مدیر ارائه شده است.

ضریب همبستگی

تفاوت رگرسیون و همبستگی

تفاوت تکنیک رگرسیون و همبستگی در بررسی میزان رابطه دو یا چند متغیر است در حالیکه رگرسیون به دنبال پیش بینی یک یا چند متغیر براساس یک یا چند متغیر دیگر است.

رگرسیون regression

رگرسیون غیرخطی

رگرسیون غیرخطیبه همراه انواع روش رگرسیون غیرخطی و توابع رگرسیون غیرخطی با نرم افزار SPSS به کوشش استاد آرش حبیبی در پایگاه پارس مدیر ارائه شده است.

روش های نمونه گیری آماری

حجم نمونه در رگرسیون

حجم نمونه در رگرسیون و نمونه گیری در پژوهش های رگرسیونی و محاسبه حجم نمونه در رگرسیون در پایگاه قابل اعتماد پارس مدیر ارائه شده است.

آموزش تحلیل مسیر

تحلیل مسیر چیست

تحلیل مسیر چیست و تفاوت تحلیل مسیر با مدل معادلات ساختاری به کوشش استاد آرش حبیبی در پایگاه قابل اعتماد پارس مدیر ارائه شده است.

رگرسیون regression

رگرسیون regression

رگرسیون regression و انواع روش رگرسیون خطی چندگانه و چند عاملی با نرم افزار SPSS در پایگاه قابل اعتماد پارس مدیر ارائه شده است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com