این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب رگرسیون

آزمون هم‌خطی با SPSS

هم‌خطی (Collinearity)

هم‌خطی (Collinearity) در رگرسیون و مدل‌های ساختاری وضعیتی است که نشان می‌دهد یک متغیر مستقل تابعی خطی از سایر متغیرهای مستقل است.

ضریب تعیین (تشخیص)

ضریب تعیین (تشخیص)

ضریب تعیین یا تشخیص (Coefficient Of Determination) در مدل‌های رگرسیونی میزان تغییرات در متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل را تبیین می‌کند.

محاسبه متغیر تعدیلگر در SPSS

محاسبه متغیر تعدیلگر در SPSS

آموزش محاسبه متغیر تعدیلگر در SPSS: براساس مقیاس سنجش متغیرها و نوع رابطه‌ای که بین آنها برقرار است می‌توان اثر تعدیل‌کنندگی را بررسی کرد.

رگرسیون هایس

رگرسیون هایس

رگرسیون هایس روشی مبتنی بر رگرسـیون خطی برای محاسبه نقش متغیر تعدیلگر و متغیر میانجی از طریق دانلود و نصب افزونه‌ای به نام PROCESS می‌باشد.

حجم نمونه تحلیل عاملی و مدل ساختاری

حجم نمونه مدل معادلات ساختاری

محاسبه درست حداقل حجم نمونه مدل معادلات ساختاری و تحلیل عاملی با روشی علمی تاثیر بسیاری بر کیفیت نتایج حاصل از تحلیل دارد.

رگرسیون Regression

آزمون دوربین واتسون

آزمون دوربین واتسون (Durbin–Watson) آزمونی برای بررسی خودهمبستگی میان مقادیر باقی‌مانده در مدل‌های ساختاری و رگرسیونی است.

تحقیق همبستگی

تفاوت رگرسیون و همبستگی

تفاوت رگرسیون و همبستگی به بررسی اثرات همزمان متغیرهای مستقل (پیش‌بین) در برآورد و تخمین متغیرهای وابسته (ملاک) برمی‌کردد.

رگرسیون غیرخطی

رگرسیون غیرخطی

رگرسیون غیرخطی (Nonlinear Regression) یک روش آماری است که جهت انطباق توابع غیر خطی تصادفی بر روی داده‌های گرد آوری شده استفاده می‌شود.

حجم نمونه در رگرسیون

حجم نمونه در رگرسیون

برآورد و تخمین حجم نمونه در رگرسیون و تحلیل مسیر به میزان اندازه اثر و توان آماری بستگی دارد که قدرت پیش‌بینی مدل را بهبود می‌بخشد.

رگرسیون Regression

رگرسیون (Regression)

رگرسیون (Regression) یک روش آماری برای سنجش تاثیرات متغیرها با در نظر گرفتن روابط همزمان آنها بر یکدیگر براساس داده‌های گذشته است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com