این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب رگرسیون

ضریب تعیین (تشخیص)

ضریب تعیین (تشخیص)

ضریب تعیین یا ضریب تشخیص Coefficient Of Determination در مدل‌های رگرسیونی میزان تغییرات در متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل را تبیین می‌کند.

محاسبه متغیر تعدیلگر در SPSS

محاسبه متغیر تعدیلگر در SPSS

آموزش محاسبه متغیر تعدیلگر در SPSS زمانی که متغیر تعدیلگر از نوع اسمی-رتبه‌ای است و متغیر مستقل پیوسته است و با طیف لیکرت سنجیده شده است.

رگرسیون هایس

رگرسیون هایس

رگرسیون هایس روشی مبتنی بر رگرسـیون خطی برای محاسبه نقش متغیر تعدیلگر و متغیر میانجی از طریق دانلود و نصب افزونه‌ای به نام PROCESS می‌باشد.

حجم نمونه تحلیل عاملی و مدل ساختاری

حجم نمونه مدل معادلات ساختاری

حجم نمونه مدل معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تاییدی براساس فرمول کوکران و جدول مورگان انجام نمی شود بلکه براساس تعداد عامل‌ها و گویه‌ها تعیین می‌شود.

رگرسیون Regression

آزمون دوربین واتسون

آزمون دوربین واتسون به همراه آموزش آزمون دوربین واتسون روش رگرسیون با استفاده از نرم افزار SPSS به کوشش استاد آرش حبیبی در پایگاه پارس مدیر ارائه شده است.

تحقیق همبستگی

تفاوت رگرسیون و همبستگی

تفاوت رگرسیون و همبستگی به بررسی اثرات همزمان متغیرهای مستقل (پیش‌بین) در برآورد و تخمین متغیرهای وابسته (ملاک) برمی‌کردد.

رگرسیون غیرخطی

رگرسیون غیرخطی

رگرسیون غیر خطی Nonlinear Regression یک روش آماری است که جهت انطباق توابع غیر خطی تصادفی بر روی داده‌های گرد آوری شده استفاده می‌شود.

حجم نمونه در رگرسیون

حجم نمونه در رگرسیون

برآورد و تخمین حجم نمونه در رگرسیون و تحلیل مسیر به میزان اندازه اثر و توان آماری بستگی دارد که قدرت پیش‌بینی مدل را بهبود می‌بخشد.

رگرسیون Regression

رگرسیون Regression

رگرسیون regression و انواع روش رگرسیون خطی چندگانه و چند عاملی با نرم افزار SPSS در پایگاه قابل اعتماد پارس مدیر ارائه شده است.

آموزش تحلیل مسیر

تحلیل مسیر

تحلیل مسیر (path analysis) روشی آماری مبتنی بر تحلیل رگرسیون چند متغیرى است که برای سنجش روابط متغیرها در یک مدل علّی استفاده می‌شود. در این روش از ضریب بتای استاندارد رگرسیون جهت تعیین جهت و شدت روابط میان متغیرها استفاده می‌شود. مقدار آماره تی نیز معناداری روابط را نشان می‌دهد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com