این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب سرمایه سازمان

پرسشنامه سرمایه روانشناختی

پرسشنامه سرمایه روانشناختی

دانلود پرسشنامه سرمایه روانشناختی همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی معتبر به صورت طیف لیکرت ۵ درجه دارای تعریف مفهومی و عملیاتی سرمایه روانشناختی

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com