این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب سرمایه سازمان

پرسشنامه سرمایه انسانی

پرسشنامه سرمایه اخلاقی

دانلود پرسشنامه سرمایه اخلاقی دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، شیوه تفسیر، تعریف مفهومی و تعریف عملیاتی به صورت طیف لیکرت پنج درجه

سرمایه اخلاقی سازمان

سرمایه اخلاقی سازمان

سرمایه اخلاقی سازمان مجموعه هنجارهایی است که در فرهنگ فردی و سازمانی نهادینه شده و پیامدهای مثبتی را به همراه دارد و بسیار بااهمیت است.

سرمایه سازمانی

سرمایه سازمانی

سرمایه سازمانی Organizational capital ارزشی است که از فلسفه و نظام زیربنایی شرکت سرچشمه می‌گیرد و قابلیت‌های سازمان را در ارائه محصولات و خدمات بهبود می‌بخشد.

سرمایه فرهنگی سازمان

سرمایه فرهنگی سازمان

سرمایه فرهنگی Cultural capital دارایی‌های اجتماعی یک فرد در تعامل با گروه‌های مختلف در یک جامعه چندلایه می‌باشد و توسط پیر بوردیو معرفی شده است.

سرمایه انسانی سازمان

سرمایه انسانی سازمان

سرمایه انسانی Human Capital موجودی شایستگی‌ها، دانش، ویژگی‌های اجتماعی و شخصیتی برای انجام اثربخش فعالیت‌ها و تولید ارزش اقتصادی است.

سرمایه اجتماعی سازمان

سرمایه اجتماعی سازمان

سرمایه اجتماعی سازمان Social capital عملکرد اثربخش گروه‌های اجتماعی از طریق روابط بین فردی، احساس هویت، ادراک، هنجارها و ارزش‌های مشتریک می‌باشد.

سرمایه فکری

سرمایه فکری سازمان

سرمایه فکری Intellectual capital ارزشی غیرقابل لمس برای سازمان است که افراد (سرمایه انسانی)، روابط (سرمایه ارتباطی) و دارایی‌های فیزیکی (سرمایه ساختاری) را شامل می‌شود.

سرمایه روانشناختی سازمان

سرمایه روانشناختی سازمان

سرمایه روانشناختی سازمان به عنوان بهبود و توسعه فردی کارکنان از منظر امیدواری، خودکارآمدی، انعطاف‌پذیری و خوش‌بینی تعریف می‌شود.

پرسشنامه سرمایه فرهنگی

پرسشنامه سرمایه فرهنگی

دانلود پرسشنامه سرمایه فرهنگی همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی معتبر به صورت طیف لیکرت ۵ درجه دارای تعریف مفهومی و عملیاتی سرمایه فرهنگی

پرسشنامه سرمایه انسانی

پرسشنامه سرمایه انسانی

دانلود پرسشنامه سرمایه انسانی همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی معتبر به صورت طیف لیکرت ۵ درجه دارای تعریف مفهومی و عملیاتی سرمایه انسانی

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com