پرسشنامه سرمایه انسانی

دانلود پرسشنامه سرمایه اخلاقی دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

روایی و پایایی: دارد

منبع: استاندارد (بومی شده فارسی)

شیوه تفسیر: دارد

تعداد سوالات: ۱۴ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: رهبری اخلاقی، فرهنگ اخلاقی، فضای اخلاقی و اعتبار سازمان

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه سرمایه اخلاقی

سرمایه اخلاقی سازمان تمهیدات سرمایه‌گذاری است که ممکن است توسط هنجارهای اخلاقی پاسخگویی، شاففیت، روابط متقابل و عدالت به‌کار گرفته و اداره شود. به عبارت دیگر سرمایه اخلاقی می‌تواند به عنوان بسیج ارزش‌های اخلاقی تعریف شود. سرمایه اخلاقی مجموعه‌‌ای از قوانین به دست آمده از حکمت بزرگان و درس‌های آموخته شده در برخوردهای روزانه مجدد ایجاد شده زندگی است. سرمایه اخلاقی اغلب در قالب بدیهیات و اصول فرض می‌شود و می‌تواند آموخته‌های گذشته را ترکیب و یکپارچه کند، اما به هدایت معنوی و مذهبی محدود نمی شود.

چند پژوهشگر ایرانی در یک مطالعه بنیادی مقیاسی برای سنجش سرمایه اخلاقی سازمان‌ها تهیه کرده‌اند. براساس نتایج این پژوهش سرمایه اخلاقی سازمان‌ها با چهار مولفه رهبری اخلاقی، فرهنگ اخلاقی، فضای اخلاقی و اعتبار سازمان قابل سنجش است. این پرسشنامه شامل ۴ مولفه اصلی و ۱۴ شاخص است به طوری که رهبری اخلاقی شامل ۵ شاخص، فرهنگ اخلاقی شامل ۳ شاخص، فضای اخلاقی داری ۳ شاخص و اعتبار سازمان نیز دارای ۳ شاخص است.

برای سنجش روایی پرسشنامه از تحلیل عاملی تاییدی استفاده گردید. بارعاملی تمامی گویه‌ها بالاتر از ۰/۶ و آماره تی نیز بالای ۱/۹۶ بدست آمده است. بنابراین پرسشنامه از روایی مطلوبی برخوردار است. پایایی پرسشنامه نیز با محاسبه آلفای کرونباخ ۰/۸۱۹ و مطلوب برآورد شد. آلفای کورنباخ تمامی ابعاد نیز بالای ۰/۷ بدست آمده است بنابراین پرسشنامه دارای روایی و پایایی مناسبی است.

تعریف عملیاتی: برای سنجش سرمایه اخلاقی از چهار سازه استفاده شده است. برای نمره‌گذاری به گویه‌ها از طیف لیکرت پنج درجه استفاده شده است. برای نمره‌گذاری هر سازه نیز می‌توان میانگین گویه‌های هر سازه را حساب کرد. در شیوه دوم نیز می‌توان جمع امتیازات گویه‌های هر سازه را محاسبه کرد. در این صورت برای تفسیر نتایج مطابق جدول زیر عمل می‌شود: ادامه در فایل پرسشنامه آمده است.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله