نوشته‌های دارای برچسب شخصیت برند

پرسشنامه شخصیت برند

پرسشنامه شخصیت برند

دانلود پرسشنامه شخصیت برند همراه با روایی و پایایی معتبر و منبع شناسی و تفسیر و ابعاد مشخص شده با سوالات طیف لیکرت پنج درجه به صورت استاندارد

پرسشنامه شخصیت برند

شخصیت برند مدل آکر

شخصیت برند مدل آکر شخصیت برند و شخصیت نام و نشان تجاری و ابعاد برند سازمانی براساس مدل آکر هم اکنون در پایگاه پارس مدیر در دسترس و قابل دانلود می باشد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com